Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor bloemisten

Dit betekent het nieuwe regeerakkoord voor bloemisten

11 oktober 2017

VBW ziet met MKB-Nederland veel van haar eigen agenda terug in het regeerakkoord van het nieuwe kabinet. Er komt lastenverlichting voor het mkb en de loondoorbetalingsplicht bij ziekte wordt voor kleine bedrijven aangepakt. De MKB-toets, die nieuwe wetten en regels toets op de consequenties voor mkb’ers, is zelfs in het regeerakkoord opgenomen. Het regeerakkoord heeft terecht veel aandacht voor het mkb, dat 99% van het bedrijfsleven vormt. Een belangrijk deel van de goede resultaten betreffen de arbeidsmarktproblematiek en de fiscale agenda. Helaas is er ook slecht nieuws: het lage btw-tarief gaat van 6% naar 9%. Al met al is VBW hierdoor niet positief.

Ondernemerschap en fiscale zaken:

Goede fiscale agenda

Goed nieuws is de lastenverlichting voor het mkb via de vennootschaps- en inkomstenbelasting. De vennootschapsbelasting tot € 200.000,-- gaat van 20 naar 16%, voor de hogere winsten daalt de belasting van 25 naar 21%.

Aanbesteden en betalen overheid

Het systeem van overheidsaanbestedingen worden beter bereikbaar gemaakt voor het mkb. Met de Rijksoverheid is een betaaltermijn van 30 dagen afgesproken (was voorheen in de praktijk vaak 90 dagen).

MKB-Toets

De MKB-toets wordt ingevoerd. Bij ontwikkeling van nieuwe en evaluatie van bestaande wet- en regelgeving wordt via een nieuwe MKB-toets beter rekening gehouden met de consequenties van deze wetgeving voor het mkb. Ondernemers kunnen nadrukkelijk meepraten over komende wetgeving. VBW zal samen met een groepje ondernemers hierin gaan participeren

Werkgeverschap:

Loondoorbetaling bij ziekte aangepast

Voor werkgevers tot 25 medewerkers wordt de loondoorbetaling bij ziekte aangepast van 2 naar 1 jaar. Het tweede jaar moet collectief verzekerd worden bij het UWV, dat ook een groot aantal re-integratieverplichtingen overneemt. In plaats van 10 jaar nu zal de werkgever straks 5 jaar verantwoordelijk voor de WGA-uitkering van arbeidsongeschikte medewerkers. VBW is in de basis hier positief over, het moet echter nog wel blijken hoe dit straks daadwerkelijk (financieel en organisatorisch) uitpakt.

Soepeler ontslagrecht

Werkgeverschap moet aantrekkelijker worden, daar lobbyt VBW al veel langer voor. Het kabinet geeft ook hieraan gehoor. Ronduit positief zijn we over de verlichtingen voor mkb-ondernemers bij ontslag om bedrijfseconomische redenen en bedrijfsbeëindiging en de nieuwe ontslaggrond, de cumulatiegrond. Daarmee kunnen mkb-ondernemers veel beter uit de voeten. Dat is een versoepeling, maar daaraan hangt echter wel een prijskaartje van maximaal 1,5 keer de huidige transitievergoeding. Veel ondernemers zullen dit niet meteen als een verlichting voelen, tenzij ze de zekerheid krijgen dat ze dan ook echt afscheid van iemand kunnen nemen.

Transitievergoeding bij bedrijfsbeëindiging

Het kabinet gaat werk maken van verbetering van de mogelijkheden voor de ondernemer om met pensioen te gaan. Er komt een gunstiger systeem van te betalen van transitievergoeding bij ondernemers in financiële problemen en bij pensioen. De vorm waarin is nog niet geheel duidelijk, mogelijk lagere transitiekosten, mogelijk compensatie voor de ondernemer.

Tijdelijke contracten

Het goede nieuws is dat periode voor tijdelijke contracten wordt opgerekt naar 3 jaar (was 2 jaar). Minder goed nieuws is dat er ook voor tijdelijke medewerkers vanaf de eerste dag recht op transitievergoeding wordt opgebouwd. Bij het afscheid nemen van een tijdelijke medewerker zal dus ook een vergoeding moeten worden betaald.

Langere proeftijd bij contract onbepaalde tijd

Bij een direct contract voor onbepaalde tijd wordt de wettelijke proeftijd 5 maanden, in de huidige situatie is de proeftijd maximaal 2 maanden (veelal 1 maand).

Inhuren zzp’ers

Het inhuren van zzp’ers gaat bij dit nieuwe kabinet aanzienlijk veranderen:

 • Werkenden met een lange opdracht (lager dan 3 maanden) en lage tarieven (lager dan 125% van minimumloon) hebben een arbeidsovereenkomst;
 • Bij een tarief hoger dan € 75,--/uur is er automatisch sprake van overeenkomst tot opdracht;
 • Kraamverlof:

  Het door de werkgever betaalde kraamverlof wordt verlengd van 2 naar 5 dagen

  Groen onderwijs:

  Betere bekostiging voor AOC’s

  Groen onderwijs (o.a. Bloemistenacademie via de AOC’s) gaat met ingang van heden vallen onder het ministerie van Onderwijs (en niet EZ, voorheen Landbouw). Het goede nieuws daarvan is dat de bekostiging van het groene onderwijs straks hetzelfde zal worden als het “grijze” onderwijs. Dit betekent verruiming van de mogelijkheden op de AOC’s, overigens met behoud van goede samenwerking tussen overheid-scholen-bedrijfsleven.

  Hoofdpijndossier:

  Btw-verhoging

  De koopkracht neemt door aanzienlijke lastenverlichting toe en dat is goed nieuws voor de binnenlandse economie. Helaas krijgen we als branche (waarschijnlijk) te maken met de verhoging van de btw op bloemen en planten van 6 naar 9%. Er is nog een kleine kans dat we hier nog verandering in kunnen brengen, maar het ziet er niet rooskleurig uit. Als deze verhoging definitief doorgaat, staat zomaar 7,5-10% van de omzet en de werkgelegenheid op de tocht, aangevuld met alle rendementsproblemen in de bedrijven. We doen een dringend beroep op het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer, om de beoogde btw-verhoging op bloemen en planten alsnog te schrappen. Het levert geen bijdrage aan de schatkist en zorgt voor veel ellende.

  Conclusie: niet positief!

  Op veel punten heeft het regeerakkoord goede punten voor de ondernemer. Door fiscale maatregelen komt er meer ruimte voor consumptie, er wordt gestreefd naar een zo flexibel mogelijke arbeidsmarkt, er komen betere fiscale zaken voor de ondernemer, maar het hoofdpijndossier btw is een zwaarwegend negatief punt. Dit beïnvloedt de consumptie van bloemen en planten dermate negatief, dat ernstige gevolgen niet zullen uitblijven. VBW is dus helemaal niet positief over dit regeerakkoord en roept partijen op om het punt van de btw alsnog van tafel te krijgen.

  Graag het verzoek om mee te doen in de petitie tegen de BTW-verhoging www.geenbtwverhoging.nl

  Meer lezen?

  Bekijk het volledige regeerakkoord van Rutte III

  Bekijk de reactie van VNO-NCW en MKB Nederland op het regeerakkoord

  Bekijk de doorrekening van de kabinetsplannen door het CPB