Algemene Ledenvergadering VBW

Gepubliceerd op 4 november 2021

Na eerder dit jaar de (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2020 noodgedwongen digitaal te hebben gehouden, kon de ALV van VBW op 3 november gelukkig weer fysiek plaatsvinden. De vergadering vond plaats bij goede partner van VBW, Plantion te Ede, in een uitstekende sfeer. Dat ook de leden de fysieke bijeenkomsten hebben gemist bleek wel uit de opkomst, deze was aanzienlijk hoger dan voorgaande jaren en daar zijn we, als VBW, natuurlijk alleen maar heel blij mee. Het is goed om te merken dat er vanuit de branche en de leden goede betrokkenheid is bij de activiteiten van VBW.

Tijdens de vergadering is een volle en boeiende agenda afgewerkt.

De besluiten toegelicht

 • Jaarverslag 2020 – Het Jaarverslag VBW is vastgesteld. Vanuit de vergadering werd het compliment gegeven voor de duidelijke weergave van de vele activiteiten en projecten van VBW;
 • Financiële resultaten 2020 – De Algemene Ledenvergadering was zeer te spreken over het financiële resultaat. De Financiële Commissie heeft de controle uitgevoerd en stelde voor om in te stemmen met Jaarrekening 2020 en het bestuur decharge te verlenen voor het gevoerde beleid. Hier werd unaniem mee ingestemd;
 • Definitieve begroting 2021 – De begroting voor 2021 loopt in de pas met de eerder voorgelegde begroting. Een beperkte wijziging heeft betrekking op de toekenning van het Koninklijke predicaat. Dit is in de definitieve begroting die is voorgelegd doorberekend. De ALV stemt in met de definitieve begroting 2021;
 • VBW Jaarplan 2022 – De ambities van VBW op het gebied van ledenondersteuning, lobby en marktontwikkeling zijn vormgegeven in het ambitieuze jaarplan voor 2022. Het nieuwe project FloraVita is een belangrijk onderdeel van de activiteiten binnen het jaarplan. De ALV heeft kennisgenomen van de ambities in het jaarplan en daarmee ingestemd, evenals de onderliggende (voorlopige) begroting voor 2022. Met betrekking tot de begroting is besloten dat er voor 2022 geen contributieverhoging zal worden doorgevoerd en dat het retributiebedrag voor ZZP leden gehandhaafd wordt;
 • Statutenwijziging – In verband met een wetswijziging diende een aanpassing gedaan te worden in de statuten. Dit heeft betrekking op de continuïteit van besturen bij (langdurige) afwezigheid van bestuursleden. Bepaald is dat, in het geval dit zich voordoet, de voorzitter van de Ledenraad (tijdelijk) zal toetreden tot het bestuur. Tweede belangrijke wijziging is dat de formele besluitvorming van de vereniging wordt belegd bij de Ledenraad, waar dat tot heden was neergelegd bij de ALV. De ALV heeft ingestemd met deze wijziging van de statuten;
 • Verkiezing VBW Bestuur en Ledenraad – John Thijert is ruim 25 jaar bestuurslid geweest en heeft afscheid genomen. De vergadering heeft ingestemd met het voorstel om John erelid van de vereniging te maken. Martin Groen is als bestuurslid herkozen en binnen het bestuur gekozen als nieuwe voorzitter van VBW. Patricia Bloedjes wordt gekozen als bestuurslid, waarmee het bestuur weer compleet is, bestaande uit:
 • Martin Groen: voorzitter en portefeuille Vakmanschap en Werkgeverschap
 • Pascal Zijlmans: portefeuille Ondernemerschap
 • Patricia Bloedjes: portefeuille Onderwijs
  Voor de Ledenraad wordt Syl Meijer herkozen. Daarnaast zijn er door de kiescommissie 3 nieuwe kandidaten voorgedragen: Natasja Leijten, Machiel Bekker en Ton Hendriks.  De ALV stemt in met de benoeming van deze ondernemers. 

Meer informatie

VBW kijkt terug om een zeer waardevolle en prettige vergadering. Bovengenoemde punten is slechts een beknopte weergave van hetgeen is besproken. Heb jij aanvullende vragen, opmerkingen of suggesties, laat het ons dan weten. Dat kan via het contactformulier op de website, door een e-mail te sturen naar info@vbw.nu of telefonisch contact op te nemen met het secretariaat: 0318 - 52 75 68.