Eerste reactie op Miljoenennota: stimuleren koopkracht prima, ondersteuning ondernemer afwezig

Gepubliceerd op 21 september 2022

VBW is niet positief over de ambities van dit Kabinet (Lees de ambities in de miljoenennota)  Vanzelfsprekend is de verbetering van de koopkracht voor consumenten,  door compensatie van energie en verbetering van inkomen een belangrijke maatregel. Het is belangrijk om armoede te bestrijden en de koopkracht te verbeteren. Het energieplafond gaat hier een belangrijke bijdrage in leveren. Als vereniging van de kleine(re) ondernemers maakt VBW zich echter wel zorgen over de toekomst van het MKB. De regering lijkt weinig oog te hebben voor de problemen die er op het MKB afkomen. Ondanks dat het MKB de belangrijkste bijdrage levert aan de economie, wordt een groot deel van de rekening opnieuw neergelegd bij het MKB. En dat moet echt anders en beter.

MKB Nederland en VNO-NCW onderschrijven dit ook in een reactie

Verhoging WML zonder fiscale compensatie

VBW maakt zich grote zorgen dat de versnelde verhoging van het wettelijk minimumloon (WML) per 1 januari aanstaande averechts uitpakt voor de inflatie en die verder aan kan jagen. Per 1 januari 2024 gaat het WML door een stapeling van maatregelen in onze branche nog eens met ruim 11 procent omhoog. In de plannen wordt niet geroerd over een compensatie op de werkgeverslasten, sterker nog, de huidige LIV regeling wordt verder afgebouwd. Daarmee wordt het verschil tussen bruto-inkomen en netto-inkomen alleen maar groter. De rekening voor deze forse loonstijging wordt dus volledig bij de bedrijven neergelegd, waarbij ook de aanpalende kosten (pensioen, verzuim enz.) ook fors stijgen.

Compensatie energiekosten van bedrijven

VBW is blij met de maatregelen voor burgers en kleine bedrijven om de energiekosten middels een maximumprijs te drukken. Voor een aantal bedrijven is dit substantiele hulp, voor andere bedrijven is dit slechts een druppel op een gloeiende plaat. Als er geen serieuze compensatie komt van de energieprijzen voor energie-intensieve bedrijven, dan zal dit een kettingreactie in gang zetten en leiden tot winkelsluitingen en daarmee leegstand in winkelstraten. Niet alleen MKB bedrijven, maar ook de grotere (productiebedrijven) in de keten lopen ernstig gevaar, waarmee schaarste zal gaan ontstaan.

Het Kabinet heeft inmiddels extra middelen toegezegd (2 miljard), maar daarbij is er nog geen enkel beeld bij hoe deze middelen worden ingezet en hoe eventuele compensatie wordt toegekend.

Lastenverzwaringen ondernemers

Naast de bovengenoemde grote aandachtspunten, komen in de plannen nog extra lastenverzwaringen naar boven voor ondernemers.  Onder andere met betrekking tot de winstbelasting en Box-2. Die beperken de noodzakelijke investeringsruimte voor mkb-ondernemers. Voor het vierde jaar op rij wordt bovendien hard geknaagd aan de zelfstandigenaftrek die er juist is voor zelfstandig ondernemers die voor eigen rekening en risico ondernemen. Hier wordt vooralsnog weinig concreets tegenover gesteld. Wel is er, sinds vanochtend, een extra bedrag van 500 miljoen gereserveerd voor de MKB portefeuille, waarbij met MKB Nederland het gesprek wordt aangegaan hoe dit kan/moet worden ingezet.

Gezamenlijke lobby: support ondernemers

Zolang de Algemene Beschouwingen nog niet zijn afgerond, kunnen er op details nog wijzigingen gaan plaatsvinden. VBW is aangehaakt bij gezamenlijke lobby partijen voor zowel het WML als ook de energiecompensatie om daarmee als 1 stem op te treden richting de overheid. Hiermee hopen we meer te bereiken en beter gehoor te vinden dan dat iedere branche dat voor zich doet. Daar waar je op dit moment het voorbeeld van de bakkers voorbij hoort komen, betreft het ook hier de gezamenlijke lobby van de gehele winkelstraat, waarbij de bakker op dit moment het meest aansprekende voorbeeld is.

VBW blijft de komende dagen de ontwikkelingen op de voet volgen, waarbij we hopen dat de lobby die is gevoerd richting alle politieke partijen ook naar voren wordt gebracht tijdens de Algemene Beschouwingen en de problematiek van onze branche(s) de nodige aandacht krijgt.