Minimumlonen omhoog, maar wel op de goede manier

Gepubliceerd op 8 september 2022

Dat er iets aan de koopkracht van de consument moet gebeuren, daar is iedereen het over eens. Dat dit voor een deel gezocht moet worden in het verhogen van de lonen is ook nog geen punt van discussie. VBW snapt dit en ondersteunt dit ook. Dat de stijging, met alle bijkomende kosten, volledig moet worden ‘opgehoest’ door de (MKB) ondernemer gaat echter een stap te ver. In een tijd waar onze branche toch al te maken heeft met (extreme) kostenstijgingen, kunnen we dit er niet bij hebben. 

Wat is de situatie?

Oorspronkelijk was het idee de minimumlonen geleidelijk te verhogen. Het ziet er nu naar uit dat het Wettelijk minimum Loon (WML) vanaf 1 januari 2023 ineens met 10% verhoogd zal worden. (later toegevoegd) "Op 23 september is door de ministerraad op voorstel van minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dit aan te passen naar 10,15%." Dit heeft aanzienlijke gevolgen voor onze loontabellen, die voor een belangrijk deel zijn gekoppeld aan de ontwikkelingen van het WML. Op dit moment lijkt het erop dat hier vanuit de overheid op geen enkele manier een compensatie voor komt. Dit is voor ons onacceptabel. Als laatste schakel in de keten is het, naast alle andere kostenstijgingen, onmogelijk om dit te verwerken in de verkooprijzen. We zetten daarom in op compensatieregelingen voor onze branche. 

Waar richt onze (gezamenlijke) lobby zich op

Ook voor de lobby rond WML is het inmiddels gelukt om een brede coalitie achter ons te krijgen. MKB-Nederland en VNO-NCW hebben vanuit de gezamenlijke branches de opdracht gekregen om sterk in te zetten op 2 thema’s:

  1. Zoals het er nu naar uitziet krijgen branches waarin een 40-urige werkweek is afgesproken (zoals bij ons) te maken met extra een verhoging van 11%. Deze extra stijging levert grote problemen in de continuïteit van bedrijven en daarmee de branche. We pleiten er daarom voor de huidige situatie te handhaven, waarmee de extra verhoging van 11% van tafel gaat.
     
  2. Meer ruimte voor ondernemers om medewerkers te belonen. Dit kan onder andere door het verlagen van de (fiscale) werkgeverslasten en daarmee het gat tussen bruto- en nettolonen verkleinen. Maar ook het verhogen van de werkkostenregeling, i.p.v. het afschaffen van de LIV-regeling, deze juist verhogen en overige vergoedingen richting medewerkers (bijvoorbeeld energiecompensatie) belastingvrij laten verlopen.

Naast genoemde thema’s is het belangrijk dat er een vorm van ‘maatwerk’ komt. Hiermee wordt bedoeld dat er extra compensatiemogelijkheden komen voor branches die daadwerkelijk in de problemen komen. Hiervoor stelt VBW op dit moment een branchebeeld op met een prognose voor de komende jaren, bij het (ongewijzigd) doorzetten van de voorgenomen kabinetsplannen. Ook de kostenstijging van energie, huur en ontwikkelingen inkoop en brutomarge nemen we daarin mee.

Als er niets verandert zullen we binnen het MKB te maken krijgen met een groot aantal (noodgedwongen) ontslagen en daarmee dus hoge stijging van de werkeloosheid. Daar waar op dit moment, met de huidige krapte op de arbeidsmarkt, juist ingezet zou moeten worden om medewerkers meer uren in de week te laten werken. Dit kan alleen als dat ook betaalbaar is/blijft.

Lobby gaat door

Steeds meer partijen sluiten zich aan om de lobby op dit thema te ondersteunen en hoog op de agenda te krijgen bij de overheid (naast de energiecrisis natuurlijk). Er vindt intensief overleg plaats tussen de branches onderling, via MKB-Nederland. Tijdens dit overleg wordt de lobby-strategie bepaald richting Prinsjesdag en daarna.
Eind september zal er overleg zijn met de vakbonden om de gevolgen binnen de huidige CAO te bespreken. Hierbij zal worden voorgesteld om het loon- en functiegebouw opnieuw in te richten. 

We blijven ons inzetten voor jou!

VBW is op meerdere fronten aan het ‘knokken’ voor de toekomst van de branche. Daarin staan we met elkaar voor grote uitdagingen. Waar mogelijk zoeken we hierin nadrukkelijk de samenwerking met andere partijen. Branches binnen het MKB hebben immers op dit thema een gezamenlijk belang. Door deze samenwerking vertegenwoordigen we een grote groep ondernemers en medewerkers en worden we gehoord bij het Kabinet en de oppositiepartijen.

We houden je op de hoogte

Blijf ons nieuws goed volgen, we zullen regelmatig een update plaatsen en melden als er ontwikkelingen zijn (zowel positief als negatief). Wil jij je stem of mening laten horen, geef die dan aan ons door via info@vbw.nu. De verhalen vanuit de praktijk zijn voor ons belangrijk en de meest tastbare onderbouwing binnen onze lobby.

Medewerker staat met haar gezicht naar een wand met emmers vol met diverse bloemen