VBW in basis positief over het gehele regeerakkoord

Gepubliceerd op 17 december 2021

Algemeen: duurzaam, digitaliseren, gezond/preventie en vergaande maatregelen

VBW is in basis positief over het regeerakkoord. De coalitie van 4 partijen presenteerde hun plannen en ambities voor de komende jaren, met sterke focus op duurzaamheid, digitalisering.

Hiermee wordt Nederland klaar gemaakt voor de toekomst met onder meer ambitieus klimaat- en stikstofbeleid, vernieuwd arbeidsmarktbeleid en een stevige bouw- en woonagenda. Ook wordt stevig geïnvesteerd in innovatie en kennis en is er veel aandacht voor ondernemerschap en het mkb. Alles moet nu in het teken staan van een succesvolle uitvoering en de belofte van stabiel beleid.
We zien in dit akkoord veel van onze lobby-inzet terug, zoals in de hulp voor het mkb bij verduurzaming en het vereenvoudigen van de regelingen op dat terrein. Blij zijn we onder meer met de aangekondigde aanpak van de regeldruk en het wegnemen van barrières bij financiering, want ondernemers moeten alle nodige investeringen wel kunnen doen. We zijn echter nog niet gerust op de lastenontwikkeling voor zelfstandig ondernemers. Verder moeten we nu vooral aan de slag met de toekomst.

Branchespecifieke thema’s: regeldruk, minimumloon en BTW

Voor VBW zijn er 3 belangrijke thema’s in dit nieuwe regeerakkoord, nl. regeldruk, de ontwikkelingen van het minimumloon en de BTW op sierteelt.
Overbodige regeldruk is voor VBW al jarenlang een thema, waar we werk van maken in Den Haag. Het wemelt van bijzondere regelingen en voorwaarden, vaak niet goed afgestemd op het MKB, en met als consequentie veel overbodige tijd en energie. In het regeerakkoord is nu echt voorzien om hier werk van te maken, waarbij de “praktijk” betrokken zal worden bij het uitdenken en verbeteren van deze regeldruk.
Met betrekking tot het minimumloon wordt nu voorgesteld het minimumloon in de komende kabinetsperiode te verhogen met 7,5%. Dat betekent een rechtstreekse verhoging van loonkosten, die in de bedrijven moet worden opgevangen, tenzij we nog bereiken dat hiervoor goede fiscale oplossingen gaan komen.
Tenslotte is het goed te melden dat er geen BTW-stijging op sierteelt is voorzien. We weten dat er diverse partijen in de Kamer dit als ambitie in hun plannen hadden staan, via goede lobby heeft VBW dit kunnen voorkomen. De stap naar verlaging van de BTW op sierteelt was niet te verwachten, omdat daar nu geen politieke ruimte voor is.

Daarnaast zijn de volgende ambities uit het akkoord ook direct of indirect goed voor de branche:

  • Voor deze coalitie is het mkb belangrijk. Het groei- en innovatief vermogen van mkb ondernemers en bedrijven wordt versterkt en ondernemerschap wordt gestimuleerd. Dat betekent een meetbare aanpak van regeldruk, waarbij we met de mkb-toets bij wetgeving toetsen of regels ook voor een mkb-ondernemer uitvoerbaar zijn. Het betekent ook het makkelijker maken om mensen in dienst te nemen en te houden, het wegnemen van onnodige belemmeringen bij financiering, het dichten van de financieringskloof, ondersteuning bij digitalisering en verduurzaming, een betere positie van ondernemers in het faillissementsrecht en een meer strategische benutting van overheidsaanbestedingen.
  • Een bruisende winkelstraat is cruciaal voor de leefbaarheid in dorpen en steden. Het kabinet gaat samen met lokale overheden aan de slag om leegstand tegen te gaan en de samenwerking tussen retail, horeca en cultuur te stimuleren.
  • We zetten het Nationaal Groeifonds door via investeringen in projecten gericht op kennisontwikkeling, onderzoek, ontwikkeling en innovatie. Zo versterken we ons verdienvermogen en verhogen we onze economische groei op de langere termijn.
  • Het praktijkonderwijs is een volwaardige onderwijssoort. We werken toe naar rechtstreekse financiering met inachtneming van het lopende onderzoek dat hiernaar wordt uitgevoerd door Kenniscentrum Beroepsonderwijs Arbeidsmarkt Nijmegen.
  • We stimuleren het aanbod van arbeidsmarktrelevante beroepsopleidingen in techniekhavo en kleinschalig vakonderwijs. We behouden een zo groot mogelijk aanbod van mbo-opleidingen dichtbij huis. We versterken de kansen door drempels weg te nemen en doorstroom te stimuleren.
  • We sluiten een pact tussen overheid, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek en een passende vergoeding krijgt. We bannen stagediscriminatie uit.
  • Ook trekken we €300 mln per jaar uit voor lastenverlichting van het mkb via loondoorbetaling bij ziekte.
  • Hiernaast zorgen we voor lastenverlichting van €3 miljard, met name voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen. Daarmee streven we over de kabinetsperiode heen een evenwichtig en gemiddeld positief koopkrachtbeeld voor iedereen na.

Het gehele regeerakkoord is te lezen via (link). Wil je meer informatie en/of goede suggesties aan VBW geven, dan kan je ons bereiken via info@vbw.nu.

Met en voor de ondernemerspraktijk aan de slag

VBW is in het algemeen tevreden over dit akkoord en is zeer content met de ambitie op BTW. Tegelijkertijd hebben we onze zorgen, met name op praktische haalbaarheid van maatregelen en op kleine ondernemers toegepast uitvoering. VBW roept de 2e Kamer op om zoveel mogelijk in te stemmen met dit akkoord, om een goede fiscale oplossing te bieden voor de verhoging van het minimumloon en de ondernemerspraktijk te betrekken bij de verdere invulling en uitvoering van de goede plannen die gepresenteerd zijn. Weet dat we als VBW ons blijvend inspannen om het goede uit het akkoord te realiseren en de zorgenpunten waar mogelijk kunnen wegnemen.

Lees hier het gehele coalitieakkoord