Van noodpakket naar corona steun- en herstelpakket

Het kabinet heeft een nieuw corona steun/herstelpakket gepresenteerd. Niet meer onder de naam ‘noodpakket, maar steun- en herstel. Oftewel toewerken naar herstel van de economie en daarbij ondersteunen waar het kan en mogelijk is. VBW voerde en voert, via MKB-Nederland, lobby voor de belangen van onze achterban. Belangrijke inzet daarbij is: verlenging van belangrijke maatregelen om onze bedrijven in de benen te houden, binnenlandse besteding en consumptie te vergroten, banenverlies te beperken, omscholing en waar nodig begeleiding van mensen naar ander werk en het stimuleren van investeringen om zo goed mogelijk uit deze crisis te komen. Het is voor het kabinet natuurlijk moeilijk om het hierbij voor iedere sector of individuele ondernemer goed te doen. Gemiddeld genomen kunnen we stellen dat het een goed pakket is.

Wat is er bereikt? 
Een aantal versoberingen dat het kabinet voor ogen had, hebben we eruit weten te houden, in elk geval tot 1 januari 2021. Samen met de vakbonden hebben we het kabinet kunnen overtuigen van het belang om de komende maanden zoveel mogelijk ongewijzigd te laten met het oog op binnenlandse bestedingen en voorkomen van werkloosheid, temeer omdat voor sommige ondernemers de klap nog moet komen. Belangrijk is ook dat het derde pakket een langere looptijd heeft – negen maanden – waardoor ondernemers in deze onzekere tijden weten waar ze tot aan de zomer van 2021 aan toe zijn. Bij nieuwe omstandigheden, zoals een eventuele tweede coronagolf, moet er ruimte blijven voor verbeteringen in het maatregelenpakket. 

Maatregelen steun- en herstelpakket 
De maatregelen in het steun- en herstelpakket zijn gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren. Ze beslaan bij elkaar rond de 11 miljard euro aan extra uitgaven en 1,5 miljard aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinetsinvesteringen die op Prinsjesdag worden gepresenteerd. De maatregelen gelden vanaf 1 oktober aanstaande.

NOW (tegemoetkoming loonkosten) 
De looncompensatieregeling NOW wordt tot 1 juli 2021 doorgezet, in drie tranches van drie maanden. In die periode wordt de NOW geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Voor de eerste tranche - van 1 oktober tot 1 januari 2021 - blijft de toegangsdrempel staan op minimaal 20 procent omzetverlies. Bij volledig omzetverlies blijft gelden dat 90 procent van de loonsom wordt uitgekeerd. Wel wordt vanaf 1 oktober hiervan 80 procent uitgekeerd aan de werkgever. De overige 10 procent gaat naar een (om)scholingspot voor werknemers, die nog nader vorm en inhoud moet krijgen, bedoeld om zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden in deze crisis.
Daarnaast komt er meer flexibiliteit voor ondernemers om hun bedrijf te reorganiseren. De strafkorting in de NOW bij ontslag van twintig of meer werknemers verdwijnt. Voorschotten worden als de loonsom met maximaal 10 procent lager uitkomt in die periode niet gekort, waardoor de subsidie in dat geval iets hoger uitvalt dan de 80%. 

TOZO (inkomensondersteuning zelfstandigen) en TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)
De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden gaat conform onze wens omhoog; van 50.000 euro per vier maanden naar 90.000 euro per drie maanden. De TOZO wordt ook negen maanden verlengd, met een toets op beschikbare geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandig ondernemers, zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.

Belastinguitstel, terugbetaling en borgstellingen  
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 januari 2021 af. We hebben steeds aangedrongen op een ruime periode van terugbetaling, om te voorkomen dat ondernemers alsnog in de problemen komen. En die termijn komt er. Ondernemers krijgen twee jaar de tijd om de opgebouwde belastingschuld af te lossen. De tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.
Zoals we hebben bepleit blijven de extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven voor liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) ook na 1 oktober 2020 beschikbaar. 

Time-outregeling  
Verder is met het kabinet afgesproken om te komen tot een time-out-regeling voor ondernemers die buiten hun schuld moeten stoppen. Daarmee kan worden voorkomen dat deze ondernemers in de schuldsanering terechtkomen en alles kwijtraken waar ze altijd voor hebben gewerkt. Ondernemers die vanwege de omstandigheden (voorlopig nog) geen perspectief zien, moeten op een fatsoenlijke manier kunnen stoppen of hun koers verleggen. 
Voor de volledige uitleg van de verschillende regelingen, kijk op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/08/28/kabinet-verlengt-coronasteun-banen-en-economie-tot-en-met-2021

VBW is positief over de voortzetting van de ondersteuning. De overheid geeft een duidelijk signaal af naar ondernemend en werkend Nederland dat alles op alles wordt gezet om de economie weer op de rails te krijgen en de schade zo veel mogelijk te beperken. Kansrijke ondernemingen worden gestimuleerd om door te gaan en daarmee de werkgelegenheid in stand te houden. Positief is dat er een langere termijn is bepaald, hetgeen een stuk rust en duidelijkheid geeft voor bedrijven.