WAB Nieuws

WAB Nieuws

13 februari 2020

Eén van de meest gehoorde afkortingen van dit jaar is waarschijnlijk wel de ‘WAB’. Wet Arbeidsmarkt in Balans. Als ondernemer, met medewerkers, heb je hier allemaal mee te maken. In onze (digitale) Nieuwsbrieven hebben we er al ruim aandacht aan besteed, daarnaast verzorgt VBW door het land heen speciale informatieavonden. Nog niet alle onderdelen van de WAB zijn al ingevoerd of doorgevoerd. VBW houdt via de lobby nadrukkelijk de vinger aan de pols en informeert hierover.

Arbeidsovereenkomst schriftelijk vastleggen vóór 1 april 2020

Een voorwaarde voor het lage WW-tarief is dat werkgever en werknemer allebei hebben getekend voor het vaste contract. Bij de overgang van een tijdelijk naar een vast contract maakt de werkgever niet altijd een nieuw contract op. In de praktijk stuurt hij/zij vaak wel een bevestigingsbrief, maar daarop staat dan alleen zijn/haar handtekening en niet die van de werknemer. Op die manier voldoe je als werkgever niet aan de eis dat er een schriftelijk contract voor onbepaalde tijd is. Je betaalt dan alsnog het hoge WW-tarief. Je hebt als werkgever tot 1 april 2020 de tijd om aan dit zogenoemde schriftelijkheidvereiste voor de lage WW-premie te voldoen.

Om niet de hoge WW-premie (7,94%) maar de lage (2,94%) te hoeven betalen, moet je kunnen bewijzen dat er sprake is van een vast dienstverband met een vaste omvang. De geldende afspraken tussen werknemer en werkgever staan echter niet altijd op papier. Dit is bijvoorbeeld het geval als een tijdelijk contract stilzwijgend een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is geworden. De juridische dienst van VBW heeft voor deze gevallen een model-addendum opgesteld. Het ondertekende addendum kan gehecht worden aan de geldende arbeidsovereenkomst en in zijn geheel worden opgenomen in de loonadministratie.

Ook op de loonstrook moet overigens vermeld worden of er sprake is van een vast dienstverband. Indien u in een andere situatie een addendum nodig heeft, of indien u niet zeker weet of u een addendum nodig heeft, neem dan even contact op met onze juridische dienst.

Aanvullende afspraken in de nieuwe CAO

In de nieuwe CAO voor de bloemendetailhandel hebben we ook afspraken gemaakt om een komend gevaar van de WAB te voorkomen. Het jaarurenmodel blijft gehandhaafd, in principe mag het percentage overwerk niet meer dan 30% per tijdvak zijn en moeten de eventuele minuren aan het einde van het jaar worden kwijtgescholden. Als dit niet gebeurt ziet de inspectie desbetreffende medewerkers als flexwerkers, met als consequentie een hogere WW-premie. Het is dus zaak dat er zo gepland wordt dat er aan het einde van het jaar geen minuren als saldo staan. Eventuele plusuren kunnen in overleg worden uitbetaald of opgespaard naar het nieuwe jaar gaan.

Transitievergoeding vanaf dag 1

De transitievergoeding werd geïntroduceerd in de Wet Werk en Zekerheid (WWZ, sinds 1 juli 2015). Het is een vergoeding voor de werknemer wanneer je als werkgever het initiatief neemt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen of niet te verlengen. Op grond van de WWZ hoefde je de transitievergoeding alleen te betalen na een dienstverband van tenminste twee jaar. Met de WAB verdwijnt die drempel. Ook verandert de opbouw van de transitievergoeding. De opbouw van de transitievergoeding is voor alle medewerkers gelijk, ongeacht hun leeftijd en de duur van het dienstverband.

Vragen over de WAB

Indien er vragen zijn over de nieuwe wetgeving, stel ze dan vooral en blijf er niet mee rondlopen. De informatieavond(en) geven al een duidelijke uitleg. Kun je deze niet bijwonen of heb je een dringendere vraag bel dan met onze juridische dienst: (0318) 52 75 68, keuze 2. Gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu.