• Ondernemen

Antwoorden op vragen bedrijfsvoering en liquiditeit

Naast de regelingen NOW, TOGS en Tozo zijn er nog meer regelingen/versoepelingen waar je als ondernemer gebruik van kunt maken.

1. Uitstel betaling belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

2. Verruiming BMKB

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

Wat zijn de voorwaarden?

 • Het borgstellingskrediet (BMKB) bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  • Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode;
  • Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.

Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.nl. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen.

3. Qredits: rentekorting op microkredieten

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Wat houdt de regeling in?

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht: www.Qredits.nl

4. Banken: uitstel op aflossen leningen

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen.

5. Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 25-03-2020

a. Kan ik als ondernemer ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal?

Ja, vooralsnog tot 1 juni 2020. VBW maakt zich hard voor de ondersteuning van haar leden. We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijk nieuwe regelingen. De regeling ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)’ is inmiddels wat duidelijker. Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers inkomsten. Het kabinet ondersteunt daarom zelfstandige ondernemers, waaronder ook ZZP’ers met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 • De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 • Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.
Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.


b. Hoe gaat de regeling eruitzien?

De definitieve contouren van de regeling zijn nog niet helemaal bekend, deze volgen binnenkort. Duidelijk is dat ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto) per ondernemer of per meewerkende vennoot in het bedrijf.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd.

c. Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.Ook zelfstandige ondernemers die er nu zelf voor (moeten) kiezen de deuren van hun winkel (tijdelijk) te sluiten, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Meer informatie
Op de website van de overheid is meer informatie te vinden over deze regeling. Daar vind je ook veel vragen en antwoorden terug.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 23-03-2020

Kredietverstrekking via Qredits voor meer financiële ruimte

Lees hier voor meer informatie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bedrijfsvoering en liquiditeit | Corona-update 17-03-2020

a. Ik heb meer financiële ruimte nodig, hoe kan ik dat realiseren?

De overheid biedt, naast de ondersteuning middels WW op de personeelskosten op dit moment 3 mogelijkheden:

BBZ-regeling: klik hier voor meer informatie.

Verruiming BMKB: klik hier voor meer informatie.

Uitstel betaling belasting: klik hier voor meer informatie.

b. Zijn er nog andere mogelijkheden om mijn financiële ruimte te vergroten?

VBW adviseert dringend om in gesprek te gaan met de eventuele verhuurder van het bedrijfspand. De omstandigheden zijn er naar om nu te komen tot passende (tijdelijke) oplossingen voor uitgestelde betalingen en waar mogelijk ook minder kosten.

Je kan ook gesprekken voeren met toeleveranciers om uitgestelde betalingen.

Tenslotte is VBW ook in overleg met landelijke en gemeentelijke instanties om uitgestelde betalingen voor elkaar te krijgen. Als dit leidt tot concrete resultaten zullen we dit ook melden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onderstaande vragen en antwoorden a t/m f; plaatsingsdatum 16-03-2020

a. Hoe zeker is het dat er voldoende producten zullen zijn?

Op dit moment zijn hierover geen zekerheden te bieden. De veilingen en groothandels doen alles om klanten te ondersteunen in deze ontwikkelingen. Het is overigens wel zaak om vanuit de inkoop zo goed mogelijk voorbereid te zijn op eventuele extra maatregelen van het Kabinet.

b. Kan ik als ondernemer mijn inkomensverlies ergens compenseren?

Los van de mogelijkheden van deeltijd-WW en mogelijke verruiming van kredieten zijn er vooralsnog geen andere mogelijkheden. VBW lobbyt bij de overheid voor extra compenserende mogelijkheden.

c. Hoe nu om te gaan met bezorging?

In het kader van veiligheid dient bezorging uiterst zorgvuldig te gebeuren, vermijdt persoonlijk contact en houdt bij het bezorgen de geadviseerde afstand van minimaal 1,5 meter in acht.

d. Hoe moet ik reageren als zakelijke klanten bestellingen annuleren?

Het is in deze situatie helaas niet anders dan dat je dit als ondernemer moet accepteren en vervolgens coulant hierop dient te reageren. Zoek persoonlijk contact met deze klanten om te komen tot een zo passend mogelijke oplossing (waar mogelijk deelbetaling van gemaakte kosten) en houdt rekening met de inkoop en de productie voor de komende tijd.

e. Ik loop vast in mijn liquiditeit, hoe hiermee om te gaan?

Zoek naar mogelijkheden voor uitstel betalingen, zowel bij toeleveranciers als ook bij de overheid. De belastingdienst is coulant met latere termijnen, maar je zal hier wel om moeten vragen (al dan niet via de accountant).

f. Op welke manier kan ik mijn liquiditeit via de overheid vergroten?

De website van de KvK biedt hierbij goede informatie. De KvK heeft een KvK Coronaloket voor advies op alle ondernemersvragen. Check deze website dus regelmatig.

Ga terug naar alle vragen