• Ondernemen

Antwoorden op vragen rondom Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Corona-update 03-04-2020

De aanvraag

Je kunt de tegemoetkoming straks aanvragen via een online formulier op UWV.nl. Dit Loket is nu nog niet open, het streven is dat dit maandag 6 april opengaat. In ieder geval kun je uiterlijk vanaf 14 april de NOW aanvraag doen.

Stappenplan indienen aanvraag NOW

Je dient, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam, loonheffingennummer en het rekeningnummer waarop de betalingen inzake de loonbelasting worden ontvangen, de volgende stappen te doorlopen:

 • Je vraagt subsidie aan voor de bruto loonsom plus 30% opslag (voor werkgeverslasten) in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%;
 • Als het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan je aangeven dat de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later aanvangt. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020;
 • Je noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door jou gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier;
 • Op basis daarvan bereken je het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld;
 • Voor bijzondere situaties wordt verwezen naar de toelichting op het formulier van UWV;
 • Vermeld het dossiernummer van eventueel eerder gedane aanvraag werktijdverkorting.

Een aanvraag gaat per loonheffingsnummer. Heb jij meerdere loonheffingsnummers, dan zul jij meerdere aanvragen moeten indienen. Vul wel bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in. Op een eenvoudige manier is de procedure ingericht. Wij adviseren jou dan ook zelf de aanvraag in te dienen. Kom je er niet uit dan kan je altijd contact opnemen.

Let op

Voor de eenvoudigheid en snelle uitvoering van de NOW-regeling heeft het ministerie gekozen voor één omzetcriterium namelijk de netto omzet. Wel is het mogelijk om de meetperiode later in te laten gaan. Dus je hebt de keuze om per 1 maart, 1 april of 1 mei de NOW-regeling in te laten gaan. Je kunt de NOW-regeling tot 31 mei aanvragen.

Betaling voorschot

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een voorschot van de overheid. Dat is 80% van de verwachte totale tegemoetkoming. Er wordt naar gestreefd de eerste (termijn)uitbetaling daarvan binnen 2-4 weken uit te betalen. De formele uiterlijke beslistermijn over jouw aanvraag is 13 weken. VBW heeft een snelle uitbetaling voor de loonbetaling van april bij minister Koolmees benadrukt.

Voorwaarden

Het is de bedoeling dat je deze tegemoetkoming volledig gebruikt voor loondoorbetaling van personeel. Je moet het personeel ook 100% blijven doorbetalen. Het is verder niet nodig dat de winkel(s) geopend zijn. Ook moet je op tijd loonaangifte hebben gedaan, want die informatie wordt gebruikt voor de berekening van jouw tegemoetkoming.

Let op: doe op tijd aangifte loonheffingen!

De belastingdienst roept werkgevers op om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Het UWV heeft gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de uitvoering van de NOW-regeling. Als het UWV de meest actuele gegevens uit jouw administratie heeft krijg je als werkgever sneller waar je recht op hebt. Betalen hoeft nog niet, als je uitstel van betaling aanvraagt.

Enkele belangrijke punten van de NOW-regeling:

 1. De regeling kan terugwerkend vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd;
 2. De regeling gaat voor een groot deel uit van een voorschot;
 3. De regeling kent een relatie tussen omzetverlies en compensatie in loonkosten. Het daadwerkelijke omzetverlies bepaalt de hoogte van de uiteindelijk compensatie;
 4. Werknemers met een vast én flexibel contract kunnen blijven werken en hebben recht op 100% loondoorbetaling, 90% van de loonsom kan maximaal worden gecompenseerd. Dit is naar rato afhankelijk van het omzetverlies;
 5. Aanvragen voor werktijdverkorting die zijn gedaan en nog niet zijn toegekend, worden automatisch omgezet naar deze nieuwe regeling. Ondernemers zullen worden benaderd met een verzoek om eventueel aanvullende informatie te geven;

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • Je mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor jouw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. De overheid geeft de volgende voorbeelden:

- indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

- indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

- indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;

 • Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Wat moet ik meesturen met de aanvraag?

De volgende gegevens moeten worden aangeleverd:

 • Het loonheffingennummer;
 • Eventueel dossiernummer van de eerder ingediende werktijdverkorting;
 • De procentuele verwachte omzetdaling;
 • De gekozen periode voor wat betreft de omzetdaling;
 • Het rekeningnummer (waarop de werkgever ook betalingen loonheffingen op ontvangt).
 • De informatie die wij hebben is dat je zelf op een eenvoudige manier de NOW-regeling kunt aanvragen. Kom je er niet uit dan kan je altijd contact opnemen.

Ik heb meerdere loonheffingsnummers, wat nu?

Als je voor jouw gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal je meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. Je dient wel de omzetdaling op te geven die je voor de gehele onderneming verwacht; je vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Wanneer kan ik een eerste tegemoetkoming ontvangen?

De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. De betaling van de eerste termijn van het voorschot zal vermoedelijk plaatsvinden binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag. De officiële beslistermijn is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. VBW heeft sterk benadrukt dat het belangrijk is voor de loonbetaling van april het voorschot overgemaakt te hebben.

Wanneer krijg ik een voorschot?

Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal de subsidie verleend worden en een voorschot verstrekt worden van 80% van de verleende subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand januari 2020. Verwacht wordt dat betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag zal plaatsvinden. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Wanneer krijg ik 90% van de loonkosten vergoed?

Bij een omzetdaling van 100% wordt de maximale vergoeding van 90% uitgekeerd. Wanneer je omzet met de helft is gedaald, wordt een vergoeding van 45% uitgekeerd.

Hoe lang duurt het (ongeveer) voordat ik de vergoeding uitgekeerd krijg?

Het streven is om binnen twee tot drie weken uit te keren.

Welke voorwaarden zitten er vast aan de regeling?

De belangrijkste (basis)voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een omzetdaling van tenminste 20% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast ben je verplicht het salaris aan je medewerkers volledig door te betalen.

Hoe toon ik mijn omzetverlies aan?

Ondernemers moeten zelf hun geschatte omzetverlies doorgeven. Dit doe je door de omzet van 2019 door vier te delen en dat te vergelijken met de verwachtte omzet voor maart, april en mei van dit jaar.

Vallen flexwerkers ook onder de regeling?

Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt in contractvorm.

Hoe wordt er mee omgegaan wanneer achteraf blijkt dat mijn omzet lager is uitgevallen dan vooraf ingeschat?

Wanneer achteraf blijkt dat je omzetverlies groter is geweest dan oorspronkelijk ingeschat zal dit worden gecompenseerd. Let op: andersom werkt het op dezelfde manier, wanneer je omzet blijkt mee te vallen kunnen bedragen worden teruggevorderd.

Hoe lang geldt deze regeling?

In eerste instantie is de regeling voor 3 maanden. Later (waarschijnlijk begin juni) zal worden bekeken of de regeling wordt verlengd of wellicht aangepast.

Kan ik een beroep doen op de NOW-regeling (Noodfonds Overgang Werkgelegenheid) als ik vrijwillig mijn winkel sluit inzake het coronavirus?

Ja, ook als je vrijwillig besluit de winkel te sluiten kun je een beroep doen op deze regeling.

Is eHerkenning nodig voor een aanvraag voor de NOW-regeling?

De NOW-aanvraag gaat via het UWV, maar op dit moment kun je nog geen aanvraag indienen. Op korte termijn komen er meer details beschikbaar. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Wat is de verwachting qua uitwerking van de regeling?

De Minister heeft aangegeven dat de uitwerking van de regeling circa twee weken kan gaan duren.

Gaat de regeling met terugwerkende kracht in?

De Werktijdverkortingsregeling was afhankelijk van de datum van de aanvraag. Deze tijdelijke nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming vanaf 1 maart 2020 en is dus niet afhankelijk van de datum van de aanvraag.

Ik heb al Werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?

Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Als je al een vraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan wordt deze automatisch meegenomen in deze nieuwe regeling

Hoe zit het met flexibele inzet van personeel?

Flexibele inzet blijft mogelijk, de regeling gaat uit van omzet ten opzichte van loonkosten.

Een arbeidsovereenkomst loopt af, moet ik mijn medewerker in dienst houden?

Nee, dat is niet verplicht. De keuze om een arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen mag nog steeds worden gemaakt. Er mag alleen geen aanvraag voor ontslag op bedrijfseconomische gronden worden ingediend gedurende de periode dat de regeling van toepassing is.

Wat krijg ik precies vergoed?

Je kunt tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Het kan ook minder zijn, dit percentage hangt af van jouw omzetverlies. Dit wordt achteraf exact berekend, zelf geef je op voorhand een schatting door. UWV betaalt in ieder geval een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

 • Hieronder een aantal voorbeelden van de overheid:
 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever; indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.
Hierbij wordt uitgegaan van het percentage omzetverlies keer 0,9 = percentage tegemoetkoming in de loonsom.

De omzet in mijn webwinkel is gestegen terwijl de omzet in mijn winkels is gedaald?

Er wordt hoogstwaarschijnlijk gekeken naar de totale omzetdaling van de onderneming. Dit is dus van invloed op de mogelijke tegemoetkoming.

Welk loon betaal ik door?

Bij gebruikmaking van de regeling heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling. ondanks dat je 90% gecompenseerd krijgt. Dit betekent dat 10% voor rekening van jou als werkgever is.

Krijg ik een voorschot of word ik achteraf gecompenseerd?

Er wordt een voorschot gegeven van 80%. Achteraf zal er een toetsing plaats vinden. Denk hierbij aan een verklaring van een accountant. Het is dus mogelijk dat er achteraf geld moet worden bijgestort of dat jij deels wordt terug betaald.

Hoe lang duurt de tegemoetkoming?

Dit is drie maanden voor maximaal 90%. Het is hierna nog mogelijk om de tegemoetkoming eenmaal te verlengen. Voorwaarden hiervoor worden later bekend gemaakt.

Voor welke werknemers kan ik een beroep doen op de nood maatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

Voor de werknemer(s) die in dienst is/zijn tijdens de looptijd van deze regeling. Dit geldt zowel voor de flexibele als de vaste krachten.

Mag je werknemers verplichten om vrije dagen op te nemen?

Nee dit mag je niet eenzijdig bepalen.

Hoe gaan we om met medewerkers die moeten re-integreren met oog op loonacties van uit UWV?

Probeer contact te onderhouden en noteer goed waarom re-integratie op dit moment niet mogelijk is. Het is begrijpelijk dat dit gezien het thuis werken een stuk lastiger is dan normaal gesproken.

Moet het personeel blijven werken?

De nieuwe regeling staat geheel los van de WW-uitkering. Er wordt nu gekeken naar omzetvermindering. De basisregels in het contract blijven gelden, wat enerzijds loondoorbetaling inhoudt en anderzijds arbeid. Je mag dus van een werknemer verwachten dat hij/zij komt werken. Let hierbij wel op medewerkers die bijvoorbeeld een gegronde reden hebben om niet te komen werken. Is er geen werk? Dan kan de situatie ook anders zijn.

Het is ook weer bijna tijd om vakantiegeld te betalen, kan ik dit uitstellen?

In beginsel mag dat niet. Het is een looncomponent en medewerkers hebben het recht om dit te ontvangen. Echter, in overleg met je medewerker is dit wel mogelijk. Let op: eenzijdig uitstellen kan juridisch gezien niet.

Hoe zit het met oproepkrachten?

Na drie maanden geldt voor een medewerker het zogenoemde rechtsvermoeden. De werknemer kan na drie maanden dus aanspraak maken op een bepaald aantal uren.

Mag een werkgever reiskosten stopzetten voor de werknemer die thuis zit?

Als er echt sprake is van reiskostenvergoeding, mag dit worden stopgezet. In sommige situaties is dit inmiddels een looncomponent, dan is dit niet van toepassing.

Wie vraagt de tegemoetkoming aan voor payroll-medewerkers? En voor uitzendkrachten?

Voor Payroll-medewerkers: helaas bij ons nog onbekend. Voor uitzendkrachten is de uitzendorganisatie verantwoordelijk voor een eventuele NOW-aanvraag. Blijf je gebruik maken van uitzendkrachten, probeer dan met de uitzendorganisatie nieuwe afspraken te maken over de vergoeding die je betaalt.

Hoe zit het met de WW rechten van mijn medewerker(s)?

De WW rechten van een werknemer worden niet aangetast.

Zijn zieke medewerkers uitgesloten in de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?

Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Wat is de referteperiode om omzet verlies te meten én hoe wordt dit gemeten?

Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Wat gebeurt er met lopende ontslagaanvragen?

Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?

De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?

Nee, dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?

Als je al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet je gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?

Je krijgt hierover bericht. Je aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij je aanvullende informatie opgevraagd worden.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?

Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?

Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus COVID-19 dien je gebruik te maken van de nieuwe regeling.


Homepage Corona dossier