Nieuwe CAO gespecialiseerde bloemendetailhandel
Personeel

Nieuwe CAO gespecialiseerde bloemendetailhandel

14 juni 2018

Diverse momenten van CAO-overleg in de afgelopen maanden hebben geresulteerd in een CAO-akkoord tussen de onderhandelaars. Dit onderhandelaarsakkoord is voorgelegd aan de beide achterbannen (werknemers en werkgevers-CAO-commissie). Beide achterbannen hebben ingestemd met dit akkoord, waarmee we daadwerkelijk een CAO-akkoord hebben bereikt. Het gehele akkoord is uitgeschreven, de onderhandelende partijen hebben inmiddels deze tekst en daarmee het CAO-akkoord ondertekend. De CAO en bijbehorende tekst is daarna aangemeld bij het ministerie van SZW, waardoor deze nieuwe CAO nu een formeel feit is.

Inhoud van de nieuwe CAO
De nieuwe CAO heeft als ambitie vooral bij te dragen aan de toekomst van de gespecialiseerde bloemendetailhandel. Huidige knelpunten zijn zoveel mogelijk opgelost en er is een inhoud en structuur overeengekomen om meer dan nu goede medewerkers voor de branche te vinden en perspectief te bieden. Uiteraard e.e.a. onder voorbehoud dat het wel betaalbaar moet zijn voor de bedrijven, die moeilijke tijden hebben (meegemaakt).

In de nieuwe CAO zijn op 3 hoofdthema’s afspraken gemaakt:

 • Werken en beloning
 • Toeslagen
 • Overige zaken

Werken en beloning

 • 38-urige werkweek: in de nieuwe CAO is de full-time werkweek vergroot van 36 naar 38 uur. Dit betekent dat de mogelijkheid bestaat om (in overleg tussen werkgever-medewerker) te besluiten om wekelijks 38 uur te gaan werken. Het is dus geen verplichting, maar een mogelijkheid. Kans voor de medewerker om meer te verdienen, kans voor de werkgever om goede medewerkers meer een ruimer contract aan te bieden.
 • Werkweek:vanwege aanpassingen van toeslagen voor werken op zon-/feestdagen (zie onder bij toeslagen) zijn een aantal nieuwe bepalingen voor de werkweek opgenomen:
  • De medewerker heeft het recht om op jouw verzoek in het weekend ten minste 1 dag niet te worden ingeroosterd; als de medewerker op verzoek van de werkgever op zondag werkt, wordt de vrije dag vervangen door een andere vrije dag;
  • Bij een arbeidsovereenkomst van wekelijks minimaal 36 uur heeft de medewerker recht op tenminste 2 vrije dagen per week; op verzoek kunnen dit aangesloten dagen zijn, mits de bedrijfsvoering dit toelaat;
  • Bij een arbeidsovereenkomst van wekelijks minimaal 36 uur, kan de werknemer verzoeken deze uren in 4 werkdagen in te vullen, e.e.a. mits de bedrijfsvoering dit toestaat;
  • Als de medewerker gedurende het jaar een vaste vrije dag heeft, wordt er geen compensatie gegeven als deze dag samenvalt met een feestdag.
 • 4 minder vrije dagen: vervolgens is het aantal vrije dagen bij full-time dienstverband teruggebracht van 24 naar 20 dagen per jaar. We hebben geconstateerd dat veel medewerkers hun vrije dagen vaak niet opmaken en laten uitbetalen (is netto niet gunstig). Met ingang van deze nieuwe CAO is de waarde van deze 4 vrije dagen opgenomen in het maandloon, waardoor het loon stijgt. Een medewerker heeft altijd de mogelijkheid om in overleg weer vrije dagen terug te kopen, met een waarde van 0,38% per vrije dag (waarbij het loon niet onder het minimumloon mag dalen).
 • Herziening loongebouw: naast bovengenoemde 2 factoren is de loontabel in zijn geheel aangepast. Er is weer meer onderscheid in beloningsniveau tussen de verschillende functie-groepen gekomen. Daarnaast is het aantal prestatietreden voor de functies B t/m F (fors) uitgebreid, echter wel in kleinere stappen. Voor nieuwe mensen in functie A geldt dat zij meer moeten werken (38 i.p.v. 36 uur) voor vergelijkbaar loon van collega’s die al werkzaam waren in functiegroep A.

Bekijk hier de loontabel (per maand en per uur) per 1 januari 2018 (dus met terugwerkende kracht). Let op: in deze tabel is dus verwerkt de stijging per 1 januari 2018 (van 0,8%), de ophoging van de tabel met de waarde van 4 vrije dagen en het geheel herzien van de loontabel naar meer onderscheid).

Omdat het niet al te eenvoudig is om het nieuwe loon te berekenen, hebben we een handige rekentool ontwikkeld, waarmee het loon van een medewerker per december 2017 wordt omgezet naar het nieuwe loon per 1 januari 2018.

 • Structurele loonsverhogingen: gedurende deze CAO-periode (en dus heel specifiek per 1 juli 2018, 1 januari 2019 en 1 juli 2019) stijgt de loontabel in lijn met de %-stijging van het minimumloon, met een ondergrens van 0,5% en een maximum van 0,8% per keer. De formele stijging van het minimumloon per 1 juli 2018 is 1,02%, in lijn met de gemaakte CAO-afspraak voeren wij “slechts”0,8% stijging door.

  Daarbij opgemerkt dat bij bovenschaalse beloning (dus in geval er boven de CAO-loontabel wordt beloond) alleen dat deel van het salaris dat correspondeert met de CAO-tabel met genoemde indexering wordt verhoogd. Bekijk de loontabellen per 1-1-2018 en per 1-7-2018.
 • Eenmalige loonsverhoging: tenslotte zijn we overeengekomen dat per december 2018 een eenmalige uitkering over het in 2018 genoten bruto salaris (excl. toeslagen) zal worden uitgekeerd.

Toeslagen
Het tweede grote blok van veranderingen betreft de toeslagen, m.n. voor werken op zondagen. Daarbij is het volgende afgesproken, ingaande per 1 juli 2018 (dus niet per 1 januari 2018):

 • Werken op zondagen: voor werken op zondagen geldt dat dit een toeslag kent van 30%; het ingewikkelde systeem van de flexkeuzetoeslag komt daarmee te vervallen; deze toeslag geldt voor alle medewerkers in de branche (dus ook op stations en luchthavens) (medewerkers op stations en luchthavens ontvangen overigens wel een compensatie.
 • Werken op feestdagen: ook voor het werken op Hemelvaartsdag en Koningsdag is de toeslag van 30% van toepassing, op andere feestdagen blijft de oorspronkelijke toeslag van 100% gelden;
 • Werken in de nacht 6-7 uur luchthavens en stations: Voor medewerkers van bloemisten op stations en luchthavens geldt nu ook dat de toeslag voor werken tussen 6 en 7 uur (’s morgens) verdwijnt; huidige medewerkers die deze toeslag wel hadden moeten overigens gecompenseerd worden
 • Werken in de nacht overig: werk je regelmatig in de nacht, dan mag een deel van de nachttoeslag in het basisinkomen worden verwerkt.
  De beloning voor het werken op zondagen en een aantal feestdagen is vooral eenvoudiger en ook wel “goedkoper”, het onderscheid tussen diverse bloemistensoorten is hiermee ook opgeheven.

Overige zaken
Onder “Overige zaken” worden de CAO-afspraken genoemd die niet te maken hadden met werken, beloning of toeslagen. De volgende afspraken zijn gemaakt:
 • Persoonlijk scholingsbudget: iedere medewerker heeft jaarlijks recht op scholingsverlof; een full-time medewerker 2 vrije dagen, een parttime medewerker naar rato met een minimum van 1 vrije dag; studie-inhoud wordt bepaald o.b.v. het jaargesprek;
 • Buitengewoon verlof bij overlijden (aangetrouwd) kind(eren): het verlof bij overlijden van (aangetrouwde) kind(eren) wordt uitgebreid naar de periode van sterfdag tot en met de dag van de uitvaart (met een maximum van 6 werkdagen).
 • Vergoeding stagematerialen BOL-leerlingen: het is van groot belang dat BOL-leerlingen op een goede en verantwoorde manier hun praktijkopdrachten kunnen uitvoeren, zowel op het leerbedrijf als ook op school; leerbedrijven zullen daarom aan de BOL-leerling een vergoeding van minimaal € 15,--/week (in natura) geven om deze praktijkopdrachten te kunnen uitvoeren.

Ingangsdatum en meer informatie
Deze nieuwe CAO heeft als ingangsdatum 1 januari 2018, waarbij dus alle voorwaarden (met uitzondering van de toeslagen) met terugwerkende kracht ingevoerd en doorgevoerd moeten worden. De complete tekst van de nieuwe CAO is digitaal beschikbaar. Daarnaast biedt de CAO-helpdesk ondersteuning bij vragen, advies en begeleiding (tel 0318-527568, keuze 1). Op korte termijn zal er een nieuw CAO-boekje beschikbaar komen en aan bloemisten worden toegestuurd.

Hoe nu verder?
Als werkgever is het noodzakelijk om deze nieuwe CAO nu in het bedrijf te implementeren:
 • dat betekent allereerst met terugwerkende kracht de salarissen van huidige medewerkers per 1 januari aanpassen en betalen (gebruik hierbij de rekenhulp); doe bij de medewerker(s) ook de check of ze eventueel meer/minder willen gaan werken en of ze inderdaad 20 vrije dagen willen hebben; in geval andere uren en/of anders dan 20 vrije dagen, dient het salaris hierop te worden aangepast;
 • daarbij zullen in principe de huidige arbeidsovereenkomst ook aangepast moeten worden, voor praktische hulp daarbij schakel met de VBW-Juridische dienst;
 • pas de salarissen per 1-7-2018 aan met de verhoging van 0,8% (let op bij bovenschaalse salarissen alleen het salarisschaaldeel aanpassen);
 • bereid de eenmalige eindejaarsvergoeding van 0,5% vast voor;
 • voer jaargesprekken, waarin ook het thema doelstellingen en invulling scholingsbudget wordt besproken;
 • pas de overige artikelen uit deze nieuwe CAO toe in het bedrijf.


Conclusie
Met deze nieuwe CAO en de daarin gemaakte afspraken op gebied van werken, loonontwikkeling en overige afspraken denken we dat we een goede en verantwoorde route naar de toekomst van de branche hebben.

Bekijk de volledige CAO-tekst