Antwoorden op vragen omtrent overige regelingen met betrekking tot versterken liquiditeit.

Naast de regelingen NOW, TOGS en Tozo zijn er nog meer regelingen/versoepelingen waar je als ondernemer gebruik van kunt maken.

Corona-update 4 mei 2021

Om een faillissement af te wenden is er een nieuwe wet in werking getreden per 1 januari 2021. De nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) biedt de mogelijkheid om zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling.
Door de schulden te reorganiseren kunnen levensvatbare bedrijven door. Ook bedrijven met onvoldoende overlevingskansen hebben baat bij de WHOA, omdat zij zonder faillissement kunnen stoppen. 

Zo werkt de WHOA

Tot 1 januari 2021 gold dat er alleen een akkoord was wanneer alle schuldeisers en aandeelhouders instemden. Wanneer 1 schuldeiser of aandeelhouder dwarslag, kon dit leiden tot een faillissement.

Sinds 1 januari 2021 geldt de WHOA. Met de WHOA-routekaart volg je stapsgewijs de weg van voorbereiding naar akkoord. De schuldenaar overlegt met schuldeisers. Deze afspraken worden vastgelegd in een conceptakkoord. Over dit conceptakkoord van de schuldenregeling moet worden gestemd. Daarna bevestigt de rechtbank (homologatie) het akkoord op de voorgestelde schuldenregeling. Ook als niet alle bij het akkoord betrokken schuldeisers of aandeelhouders instemmen. Dit wordt ook wel een dwangakkoord genoemd, omdat schuldeisers en aandeelhouders zich door deze wet aan het akkoord moeten houden. Zelfs als ze genoegen moeten nemen met bijvoorbeeld een gedeeltelijke afboeking, kwijtschelding van de schulden of uitstel van betaling. De ondernemer met schulden houdt tijdens het WHOA-traject de controle over zijn onderneming en kan blijven ondernemen. 

De regels van de WHOA

De inhoud en inrichting van het akkoord moeten aan een aantal voorschriften voldoen. Hiervoor dient een routekaart (Stappenplan WHOA aanvragen (kvk.nl) ) te worden gevolgd. Belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het bedrijf kan nu of in de toekomst zijn schulden niet meer betalen.
 • Het doel van een akkoord moet zijn:
  o    reorganisatie-akkoord
  o    liquidatie-akkoord
 • Er moet een haalbaar en doordacht akkoord liggen.
 • De besluitvorming over en de inhoud van het akkoord moet aan een aantal wettelijke voorschriften voldoen.
 • Een belangrijke voorwaarde is dat het akkoord redelijk moet zijn. Dat houdt bijvoorbeeld in dat schuldeisers en aandeelhouders door het akkoord niet in een nadeligere positie mogen komen.
 • Arbeidsvoorwaarden van het personeel mogen niet veranderen.

Meer informatie

De WHOA wordt uitgebreid uitgelegd op de website van de Kamer van Koophandel: Op de rand van faillissement? De WHOA biedt uitkomst (kvk.nl)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 26-01-2021

Belastingmaatregelen 

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder dit jaar al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 01-09-2020

Belastinguitstel tot 1 januari, ruime terugbetalingsregeling voor ondernemers

Ondernemers kunnen tot uiterlijk 1 oktober uitstel van belasting aanvragen of een verlenging van het uitstel aanvragen. Daarmee loopt voor alle ondernemers het uitstel uiterlijk op 1 januari 2021 af. Op deze manier loopt het bedrag van belasting dat uiteindelijk terugbetaald moet worden, niet onnodig op. Het kabinet wil niet dat ondernemers alsnog in de knel komen bij het terugbetalen. Daarom komt er een ruime terugbetalingsregeling van twee jaar om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. Als de ontwikkeling van het coronavirus met nieuwe of verscherpte maatregelen hier aanleiding toe geeft, kan hier opnieuw naar worden gekeken.

Terugbetalingsregeling en maatwerk

Ongeveer 44.000 ondernemers hebben inmiddels zelfs uit eigen beweging hun opgebouwde belastingschuld afgelost, nadat zij eerst 3 maanden uitstel hadden gekregen. Terugbetalen hoeft niet zo snel. Ondernemers krijgen een betalingsregeling aangeboden van de Belastingdienst waarmee ze tot 1 januari 2023 iedere maand een vast bedrag terugbetalen.

Als de periode van twee jaar te kort is voor een ondernemer zal de Belastingdienst samen met de ondernemer kijken of een maatwerkoplossing mogelijk is op basis van bestaand beleid. Uiteraard is het ook mogelijk om eerder af te lossen als de ondernemer dit wil.

Verlaging invorderingsrente verlengd

Om ondernemers zo min mogelijk met extra kosten te confronteren, zal de tijdelijke verlaging van invorderingsrente naar bijna nul worden verlengd tot en met 31 december 2021. Zo hebben ondernemers de komende tijd vrijwel geen kosten bovenop de belastingschuld die ze aan het aflossen zijn.

De belastingrente gaat wel weer naar 4%, omdat dit een prikkel is om op tijd aangifte te doen. De belastingrente voor de vennootschapsbelasting zal tot 31 december 2021 wel worden verlaagd naar 4% in plaats van de oorspronkelijke 8%. Zo worden ondernemers niet direct met hoge lasten geconfronteerd.

Reisaftrek

Ook een aantal andere belastingmaatregelen die wegens corona genomen zijn, zoals de betaalpauze voor hypotheekverplichtingen, lopen door tot 1 januari 2021.

Daarnaast is een nieuwe maatregel getroffen: werknemers behouden recht op reisaftrek voor ov-kosten voor woon-werkverkeer die zij niet van de werkgever vergoed krijgen, ook al werken zij thuis. Voorwaarde is dat de kosten ongewijzigd zijn gebleven.

Meer informatie over de belastingregelingen vind je op belastingdienst.nl/coronavirus.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 26-05-2020

Kredieten
De mogelijkheid voor zelfstandigen om bedrijfskrediet aan te vragen bij de gemeente (max. €10.517 tegen een rente van 2 procent) wordt eveneens verlengd. Dat is voor veel ondernemers belangrijk om liquiditeit te verkrijgen.
Kijk hier voor meer informatie over de BMKB-regeling.

Overige maatregelen
Het kabinet verlengt ook de maatregelen ten aanzien van kredieten en belastingbetaling. Waar het uitstel van belastingen betreft, worden daar nu wel voorwaarden aan verbonden. Zo mogen er geen dividenden en bonussen worden uitgekeerd en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht.

Zie hiervoor de website van de overheid.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 12-05-2020

Kredietregeling KKC (Klein Krediet Corona)
Dit is één van de aanvullende maatregelen om ondernemers te ondersteunen vanwege de economische gevolgen van het coronavirus. Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers.

Wat houdt het overbruggingskrediet gericht op kleine bedrijven (Klein Krediet Corona) in?
De Nederlandse overheid gaat voor 95% garant staan voor € 750 miljoen aan overbruggingskredieten voor kleine ondernemingen met een relatief kleine financieringsbehoefte (van € 10.000 tot 50.000).

Onder welke voorwaarden worden deze leningen verstrekt?
De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Onder de KKC-regeling kunnen ondernemers een lening aanvragen van minimaal € 10.000 tot maximaal € 50.000. De looptijd is maximaal 5 jaar, en de rente bedraagt maximaal 4%. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding. Het feit dat de financiers nog steeds 5% van het risico dragen, zorgt voor een zorgvuldige risicobeoordeling, zodat de leningen worden verstrekt aan in de kern gezonde bedrijven met voldoende terugbetaalcapaciteit. Banken houden zich aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Voor welke ondernemers is het Klein Krediet Corona bedoeld?
De KKC is gericht op kleine ondernemers. Financiers maken relatief hoge kosten onder andere bij de beoordeling van kleine kredieten. Hierdoor komt dit type ondernemingen doorgaans moeilijk aan financiering. Daarbij komt nog dat het risico voor financiers dat een lening niet wordt terugbetaald door de coronacrisis relatief hoog is.

Waar kunnen ondernemers terecht voor de KKC-regeling?
In ieder geval de banken Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos hebben toegezegd leningen via de regeling aan te bieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C-financiers met een accreditatie, mogen de regeling ook aanbieden.

Vanaf wanneer kunnen ondernemers een aanvraag doen?
De regeling zal ter goedkeuring worden aangemeld bij de Europese Commissie (EC) onder het Tijdelijke Europees steunkader COVID-19. De daadwerkelijke inwerkingtreding en de vormgeving van de regeling zijn afhankelijk van de goedkeuring van de Europese Commissie. Na akkoord van de Europese Commissie kunnen ondernemers bij de financiers terecht. De banken hebben aangegeven dat ze – op voorwaarde van de Europese goedkeuring – half mei gereed zijn om aanvragen van ondernemers te ontvangen. We zullen uiteraard weer berichten wanneer de precieze datum bekend is.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 28-04-2020

Herziening/versoepeling fiscale maatregelen

Verbetering Werkkostenregeling met advies van Financiën om deze extra ruimte te besteden aan bloemen

VBW heeft bij het Ministerie van Financiën aangedrongen op verbetering van de werkkostenregeling. Om 2 redenen:

 • Voor ondernemers met een beperkt personeelsbestand en daarmee beperkte personeelskosten, is het lastig manoeuvreren in de smalle ruimtes van de werkkostenregeling (dus gericht op het eigen bedrijf);
 • Meer bewegingsruimte betekent ook meer omzet in bloemen en planten, omdat bedrijven dan fiscaalvrij meer aan hun medewerkers mogen geven.

VBW is er dan ook bijzonder blij mee dat het Ministerie van Financiën met de Belastingdienst het besluit heeft genomen om de werkkostenregeling voor kleine bedrijven in 2020 (tot en met € 400.000,-- loonsom) fors uit te breiden (de ruimte van 1,7% wordt opgehoogd naar 3%, ofwel een stijging van € 5.200,-- bij deze loonsom). Daarbij is het helemaal positief dat bedrijven worden geadviseerd deze extra ruimte te besteden aan bloemen (of kadokaarten) voor de medewerkers.

VBW adviseert ondernemers om naar zakelijke klanten (met een maximale loonsom van € 400.000,--) een bericht uit te sturen dat zij nu extra en fiscaalvriendelijk bloemen mogen geven aan hun medewerkers.

Vennootschapsbelasting
Ondernemers die vennootschapsbelasting betalen, kunnen hun verwachte verliezen over 2020 ten laste brengen van de winst in 2019. De teveel betaalde belasting krijgen ze dan al dit jaar terug en niet pas in 2021. Daarvan hebben naar verwachting circa 125.000 bedrijven profijt. Dit is een goede maatregel die nog effectiever zou zijn als die wordt gecombineerd met verruiming van verliesverrekeningsmogelijkheden over 2019 en 2020.

VBW pleit ervoor om ook voor de IB-ondernemer een passende maatregel te realiseren, waarbij verrekening van minder inkomsten gecompenseerd kan worden met meer inkomsten uit het verleden.

Urencriterium ZZP-ers
Een belangrijke maatregel voor zelfstandigen is de versoepeling van het urencriterium voor toepassing van de zelfstandigenaftrek en andere ondernemersfaciliteiten. Hierdoor raken ondernemers deze fiscale faciliteiten niet kwijt als ze als gevolg van de crisis niet aan de norm van 1225 uur (24 uur per week) kunnen voldoen. Zo worden zelfstandigen die minder werken door de crisis niet gekort op hun fiscale voordelen. Om aanspraak te maken op sommige voordelen moeten zzp'ers namelijk een bepaald aantal uur werken in een jaar. Wanneer dat niet lukt door de crisis, worden ze niet benadeeld.

Belangrijk element is dat de staatssecretaris regelt dat ook ondernemers die sterk seizoenafhankelijk werken onder de versoepeling vallen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 10-04-2020

1. Uitstel betaling belasting

Als je door de coronacrisis in de problemen bent gekomen, kun je de Belastingdienst verzoeken om uitstel van belastingbetaling. Dat kan gaan om je inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Als je de komende maanden te laat je belasting betaalt, zal de Belastingdienst geen verzuimboete uitdelen. Als je door de huidige situatie een lagere winst verwacht is het bovendien raadzaam een verlaging van de voorlopige aanslag aan te vragen. Kijk voor meer informatie op de website van de Belastingdienst.

2. Verruiming BMKB

Om ondernemers die door de coronacrisis zijn getroffen te helpen zijn de regels voor de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) versoepeld. Deze aangepaste regeling is per 16 maart 2020 van kracht. Met de regeling kunnen bedrijven onder gunstiger voorwaarden geld lenen bij de bank.

De overheid wil met deze regeling voorkomen dat bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus in liquiditeitsproblemen komen. Met de maatregel staat de overheid voor een deel garant voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Hierdoor kun je als ondernemer meer lenen.

Wat zijn de voorwaarden?
 • Het borgstellingskrediet (BMKB) bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Het garantiepercentage in de BMKB voor kredieten tot 100.000 euro is in april verhoogd naar 100%.
 • Het rentepercentage voor het krediet is in april naar beneden bijgesteld van 3,9% naar 2%.
 • De persoonlijke borg van de ondernemer is verlaagd van 25% naar 10%.
 • Het kredietdeel voor risico van de bank kan in de vorm van een nieuwe lening, een nieuw rekening courant krediet (rood staan) of een verhoging van een bestaand rekening courant krediet.
 • Het maximale krediet is vastgesteld op 1,5 miljoen euro.
 • De maximale looptijd van het BMKB krediet is 8 kwartalen.
 • De manier van aflossen is de keuze van de bank. De opties zijn:
  - Lineair (elke keer hetzelfde bedrag + rente over het openstaande bedrag), eventueel met aflossingsvrije periode;
  - Ineens, aan het einde van de looptijd.
 • De toets op een tekort aan zekerheden is bij inzet BMKB niet aan de orde.
Hoe doe ik een aanvraag?

Aanvragen van de regeling doe je niet zelf, maar je kunt een geaccrediteerde financier vragen van de regeling gebruik te maken. Meestal is dat je bank. De geaccrediteerde financiers staan op de website van RVO.nl. Om de procedure te versnellen heeft de overheid met banken afspraken gemaakt over de beoordeling van kredietaanvragen. Zij kunnen toepassing van BMKB daarom zonder tussenkomst van RVO.nl afhandelen.

3. Qredits: rentekorting op microkredieten

De rentekorting op microkredieten geldt voor klanten van Qredits. Qredits is er voor kleine ondernemers en zzp’ers.

Wat houdt de regeling in?

Qredits komt bestaande klanten die geraakt worden door de coronacrisis tegemoet in het dragen van hun financieringslasten. De verstrekker van microkrediet verleent 6 maanden uitstel van aflossing. De rente gaat in die periode omlaag naar 2%. De maatregel is bedoeld om kleine ondernemers te ondersteunen. Het kabinet ondersteunt Qredits voor deze maatregel met maximaal 6 miljoen euro.

Kleine ondernemers en zzp’ers die nog geen krediet hebben bij Qredits, kunnen daar terecht voor het aanvragen van een lening of overbruggingskrediet als gevolg van de coronacrisis.

Hoe doe ik een aanvraag?

Voor rentekorting op je bestaande microkrediet bij Qredits, of een nieuwe kredietaanvraag, kun je rechtstreeks bij Qredits terecht: www.Qredits.nl

4. Banken: uitstel op aflossen leningen

Een aantal banken heeft in navolging van de overheid een aanvullende maatregel aangekondigd om kleinere ondernemers te ontzien. Gezonde bedrijven krijgen van de banken 6 maanden uitstel van aflossing op hun leningen tot 2,5 miljoen euro. Het gaat om klanten van ABN AMRO, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos Bank. De banken melden via de Nederlandse Vereniging van Banken dat ze voldoende gezonde buffers hebben opgebouwd om deze maatregel te nemen.

5. Pensioenfondsen: soepeler opstelling binnen wettelijke kaders

De pensioensector heeft aangekondigd bij te willen dragen, maar laat weten daar door wettelijke voorschriften beperkt ruimte voor te hebben. Werkgevers die door de coronacrisis zijn getroffen kunnen zich melden voor een mogelijke betalingsregeling. Ook is het maken van afspraken over een soepeler betalingstermijn bespreekbaar, binnen de wettelijke mogelijkheden. Daarnaast kan het invorderingsbeleid bij het innen van de premies worden versoepeld, bijvoorbeeld door geen incassobureaus in te schakelen of administratieve boetes op te leggen.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 25-03-2020

Kan ik als ondernemer ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal?

Ja, vooralsnog tot 1 juni 2020. VBW maakt zich hard voor de ondersteuning van haar leden. We houden je op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en mogelijk nieuwe regelingen. De regeling ‘Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo)’ is inmiddels wat duidelijker. Door de maatregelen tegen het coronavirus derven veel zelfstandige ondernemers inkomsten. Het kabinet ondersteunt daarom zelfstandige ondernemers, waaronder ook ZZP’ers met een tijdelijke regeling (Tozo), vooralsnog tot 1 juni 2020. Deze regeling voor zelfstandige ondernemers met financiële problemen wordt uitgevoerd door gemeenten. Er zijn 2 vormen van ondersteuning mogelijk:

 1. De gemeente biedt voor maximaal 3 maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum;
 2. Daarnaast kan een lening voor bedrijfskapitaal worden aangevraagd.

Uitgangspunt is een eenvoudige regeling die het mogelijk maakt dat gemeenten binnen 4 weken na aanmelding kunnen beschikken.

Hoe gaat de regeling eruitzien?

De definitieve contouren van de regeling zijn nog niet helemaal bekend, deze volgen binnenkort. Duidelijk is dat ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. De tijdelijke regeling is aanvullend op de overige maatregelen die worden getroffen in fiscaliteit en in de borgstellingssfeer voor ondernemers en is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz). Deze tijdelijke regeling bevat de volgende elementen:

 • De toets op levensvatbaarheid die het Bbz kent, wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Daarmee wordt binnen 4 weken voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Nu kan dat 13 weken duren. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsituatie maximaal € 1.503,31 per maand (netto) per ondernemer of per meewerkende vennoot in het bedrijf.
 • Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157,-.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud wordt ‘om niet’ verstrekt; de ondernemer weet dus zeker dat deze niet later terugbetaald hoeft te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt een mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal zal een lager rentepercentage dan nu in het Bbz geldt worden gehanteerd.

Voor wie geldt deze nieuwe regeling?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.Ook zelfstandige ondernemers die er nu zelf voor (moeten) kiezen de deuren van hun winkel (tijdelijk) te sluiten, kunnen gebruik maken van deze regeling.

Meer informatie

Op de website van de overheid is meer informatie te vinden over deze regeling. Daar vind je ook veel vragen en antwoorden terug.
------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 23-03-2020

Kredietverstrekking via Qredits voor meer financiële ruimte

Lees hier voor meer informatie.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 17-03-2020

Ik heb meer financiële ruimte nodig, hoe kan ik dat realiseren?

De overheid biedt, naast de ondersteuning middels WW op de personeelskosten op dit moment 3 mogelijkheden:

BBZ-regeling: klik hier voor meer informatie.

Verruiming BMKB: klik hier voor meer informatie.

Uitstel betaling belasting: klik hier voor meer informatie.

Zijn er nog andere mogelijkheden om mijn financiële ruimte te vergroten?

VBW adviseert dringend om in gesprek te gaan met de eventuele verhuurder van het bedrijfspand. De omstandigheden zijn er naar om nu te komen tot passende (tijdelijke) oplossingen voor uitgestelde betalingen en waar mogelijk ook minder kosten.

Je kan ook gesprekken voeren met toeleveranciers om uitgestelde betalingen. Tenslotte is VBW ook in overleg met landelijke en gemeentelijke instanties om uitgestelde betalingen voor elkaar te krijgen. Als dit leidt tot concrete resultaten zullen we dit ook melden.

plaatsingsdatum 16-03-2020 

Hoe nu om te gaan met bezorging?

In het kader van veiligheid dient bezorging uiterst zorgvuldig te gebeuren, vermijdt persoonlijk contact en houdt bij het bezorgen de geadviseerde afstand van minimaal 1,5 meter in acht.

Hoe moet ik reageren als zakelijke klanten bestellingen annuleren?

Het is in deze situatie helaas niet anders dan dat je dit als ondernemer moet accepteren en vervolgens coulant hierop dient te reageren. Zoek persoonlijk contact met deze klanten om te komen tot een zo passend mogelijke oplossing (waar mogelijk deelbetaling van gemaakte kosten) en houdt rekening met de inkoop en de productie voor de komende tijd.

Ik loop vast in mijn liquiditeit, hoe hiermee om te gaan?

Zoek naar mogelijkheden voor uitstel betalingen, zowel bij toeleveranciers als ook bij de overheid. De belastingdienst is coulant met latere termijnen, maar je zal hier wel om moeten vragen (al dan niet via de accountant).

Op welke manier kan ik mijn liquiditeit via de overheid vergroten?

De website van de KvK biedt hierbij goede informatie. De KvK heeft een KvK Coronaloket voor advies op alle ondernemersvragen. Check deze website dus regelmatig.

 

Corona
Corona
Overzichtspagina