Antwoorden op vragen rondom inzet medewerkers en BBL leerlingen

Corona-update 22-01-2022

Rechten, plichten en vooral goede communicatie
Het is belangrijk om goed op de hoogte te zijn van jouw rechten en plichten als werkgever, maar natuurlijk ook de rechten en plichten van jouw medewerkers. Zorg dat je, juist ook in deze tijd, goed blijft communiceren met je medewerkers. In gezamenlijk overleg, met wederzijds begrip zijn de meeste ‘problemen’ wel onderling op te lossen. Het is in deze periode ook een kwestie van geven en nemen. Vaak zijn de vragen die binnen komen heel erg specifiek gericht op een bepaalde situatie. We verzamelen hier de algemene vragen die binnenkomen en vermelden daar de antwoorden bij.

Hoe ga ik met een (zieke) medewerker om tijdens Corona?
De VBW Juridische Dienst heeft een overzichtelijk stappenplan opgesteld waar je veel antwoorden kunt vinden.
Klik hier voor het Stappenplan.

Kan ik mijn werknemers verplichten om vakantie op te nemen?
Nee, dat kan niet. Je kan het wel vragen, maar je kunt het niet afdwingen. Een werkgever mag alleen de vakantie vaststellen zonder dat de werknemer er mee instemt, als hij bedongen heeft dat hij dat mag doen. Maar dan moet de werknemer wel de tijd hebben om zijn vakantie voor te bereiden, dus tegen medewerkers zeggen dat ze de volgende week vakantie hebben kan ook niet.

Maar je kunt het je medewerkers natuurlijk wel vragen. Dat gebeurde ook veel tijdens de financiële crisis in 2008/2009. Ervaring leerde toen dat als de situatie daarom vraagt, veel werknemers bereid zijn om een steentje bij te dragen. Het gaat natuurlijk ook om hun werkgelegenheid. Daarnaast kan je gebruik maken van de ruimte in het jaarurenmodel, door nu een passende planning te maken.

Mijn medewerker had vakantie aangevraagd (en was toegekend), maar wil deze nu verplaatsen naar later in het jaar. Ik heb op dit moment geen werk voor de medewerker, moet ik daar als werkgever aan meewerken?
Wettelijke arbeidsrechtelijke bepalingen zijn niet ingetrokken of versoepeld. Een aangevraagd en goedgekeurd verlof kan niet meer eenzijdig door de werknemer worden ingetrokken. Het eventueel verplaatsen van de vakantie moet in overleg met de werkgever. Als de partner van een werknemer de vakantie al heeft verplaatst, is dat een risico wat de (partner van de) werknemer heeft genomen.

Of latere opname mogelijk is, is afhankelijk van de vakantieplanning op dat moment en het aantal resterende verlofdagen. In eerste instantie kan werkgever vasthouden aan het feit dat de werknemers nu verlof hebben. De betreffende werknemers geven aan toch te willen werken. Echter bepaalt de werkgever of dat kan. Eventueel kan daarvoor gebruik gemaakt worden van de cao regeling of de NOW regeling.

Als een gezinslid ziek is, moet het hele gezin thuis blijven. Is dit een calamiteit en dus doorbetalen van loon (gelijk als bij quarantaine)?
Ervan uitgaande dat de werknemer zelf geen verschijnselen vertoont:

  • Als een gezinslid van de werknemer lichte verkoudheidsverschijnselen heeft, kan de werknemer gewoon werken. Als een gezinslid ernstiger ziek is, is het beter dat werknemer thuisblijft. Een huisarts kan hier wel om advies worden gevraagd. Als een gezinslid het coronavirus heeft, moet de werknemer thuisblijven.
  • Er geldt in alle gevallen een loondoorbetalingsverplichting.

Als een gezinslid van een medewerker corona heeft, moet de medewerker in quarantaine (tenzij de medewerker geboosterd is of korter dan 8 weken geleden corona heeft gehad). Is dit een calamiteit en dus doorbetalen van loon?
De quarantaine is opgelegd door de overheid. Het valt de medeweker aldus niet te verwijten dat hij niet kan werken en er geldt een loondoorbetalingsverplichting.

Mijn werknemer wil niet werken vanwege het virus. Moet ik hem/haar doorbetalen?
Een werknemer kan niet louter uit angst voor besmetting, zonder een acuut gevaar, zijn werk onderbreken dan wel weigeren om op het werk te verschijnen. Als de werkgever de nodige veiligheidsmaatregelen heeft genomen en de werknemer is daarvan op de hoogte gesteld, dient de werknemer gewoon te verschijnen, uiteraard alleen als de werknemer zelf geen klachten heeft en thuiswerk niet mogelijk is.

Indien je werknemer uit angst niet verschijnt hoeft dat niet voor rekening van werkgever te komen. Te denken valt aan het registreren van min-uren, het opnemen van verlof (alleen met instemming van werknemer) of onbetaald verlof.

Vragen en antwoorden over BBL-leerlingen

Hoe gaat de school bij bbl-leerlingen om met de bpv-overeenkomst voor de rest van het schooljaar? Loopt deze door of wordt deze verbroken? En bij bol-leerlingen?

De huidige crisis heeft geen gevolgen voor de praktijkovereenkomsten voor bol en bbl. Die blijven gewoon gelden. Wordt de bpv tijdelijk stilgelegd, dan kan de praktijkovereenkomst ongewijzigd in stand blijven. Wordt de bpv stopgezet, dan dient het leerbedrijf of de school de praktijkovereenkomst op te zeggen.

Als de bpv-overeenkomst mocht doorlopen, op welke wijze gaat de school dan in gesprek met het bedrijf over het inhalen van de praktijkuren? Kan de school zelf alternatieven bieden? 

Dit is maatwerk in het gesprek tussen de school en het bedrijf. De school heeft als verantwoordelijke voor de opleiding van de student hierin een aantal opties:

  • De bpv toch voortzetten in overleg met het leerbedrijf met inachtneming van de voorschriften van RIVM/GGD. Eventueel met opdrachten die op afstand uitgevoerd kunnen worden mits dat praktisch uitvoerbaar is.
  • De bpv tijdelijk stoppen en bpv vervolgen op het moment dat dit weer kan bij het leerbedrijf.
  • De leerdoelen van de bpv tussentijds beoordelen (samen met het leerbedrijf). Die wordt aangetoond door de afgeronde leertaken en opdrachten. In deze situatie is het aan het onderwijsteam te beoordelen of leerdoelen en praktijkopdrachten afgerond kunnen worden zonde dat de uren geheel gemaakt worden. Het leerbedrijf wordt betrokken bij de beoordeling. Indien voor die beoordeling bewijsmiddelen uit een voorgaande BPV kunnen worden gebruikt dan is hier geen bezwaar tegen.
  • Een alternatieve bpv-plek zoeken voor de student bij een ander erkend leerbedrijf, bij voorkeur in samenwerking met SBB. Indien geen geschikte leerplaats bij leerbedrijven beschikbaar is kan de school kijken of een andere invulling van de onderwijstijd mogelijk is, zoals schoolopdrachten/ simulatie, etc.
  • Afhankelijk van de situatie van het leerbedrijf, de student en de school zal hierin een maatwerk oplossing gevonden moeten worden.

Kan bbl worden omgezet in bol waarbij praktijk later (maar nog wel binnen het schooljaar) in het bedrijf kan worden ingehaald?

Op de website van de MBO raad staat hierover het volgende bij vragen en antwoorden over Corona:

Een  BBL'er  heeft vrijwel altijd een arbeidsovereenkomst. Het gesprek over het  eventueel  aanpassen of ontbinden van de arbeidsovereenkomst is een zaak van de student en het leerbedrijf.  De school heeft daar geen rol in. Verandert de arbeidsrelatie tussen leerbedrijf en BBL'er  (ontslag nemen of krijgen, minder gaan werken), dan  is in de vorm van maatwerk een switch van BBL naar BOL mogelijk. Echter, een student  kan  alleen op individueel niveau  worden  overgeschreven. Voor groepen raden we een switch van BBL naar BOL af: ook de BOL  staat de  komende tijd  onder druk omdat nu geen onderwijsactiviteiten plaatsvinden op de locaties van mbo-scholen (uitzonderingen daargelaten).

Advies is dat scholen ook geen initiatief nemen om studenten over te schrijven van  BBL  naar  BOL, met als mogelijk gevolg dat het bedrijf dan de arbeidsovereenkomst van de student aanpast of ontbindt. 

Bij een switch moet de student zich ervan be ust zijn dat hij/zij niet automatisch in aanmerking komt voor studiefinanciering. Dat is afhankelijk van de hoogte van het inkomen. Omdat een BBL'er een arbeidsovereenkomst heeft, kan het leerbedrijf voor de  BBL'er een beroep doen op de NOW mits het bedrijf voldoet aan de randvoorwaarden daarvoor. 

Als bpv-overeenkomst en aok-leerling doorlopen tot einde studietijd, terwijl het bedrijf dicht is, zijn wel loonkosten verschuldigd. Maar behoudt het bedrijf voor die periode ook recht op subsidie praktijkleren?

De uitwerking van de maatregelen op de subsidie praktijkleren is nog niet bekend. Vragen hierover zijn wel gesteld aan het ministerie van OCW. Wij hopen dat er snel duidelijkheid komt voor leerbedrijven. Zodra deze helderheid er is zal SBB ook de leerbedrijven hierover informeren.

Terug naar overzichtspagina
Alles over corona en jouw winkel
VBW Juridische Dienst
VBW Juridische Dienst
Andere vragen of meer info? Neem dan contact op met de VBW Juridische Dienst (0318) 52 75 68 (keuze 2) of juridisch@vbw.nu.