Antwoorden op vragen rondom Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

 

Corona-update 21-12-2020

NOW 3.1 heropend

Let op! t/m 27 december 2020 aanvraag Tegemoetkoming NOW3 (tijdvak 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021)

De tegemoetkoming NOW3 bestaat uit 3 verschillende tijdvakken. Het eerste tijdvak is van 1 oktober 2020 tot 1 januari 2021. Aanvragen hiervan kon tot 13 december 2020. Het loket om NOW3.1 aan te vragen is, in verband met aangescherpte corona-maatregelen en daarmee door de overheid verplichte sluitingen, heropend van 15 december tot en met 27 december 2020. NOW3.1 voorziet in tegemoetkoming op de loonkosten vanaf 1 oktober tot 1 januari 2021.

De NOW-regeling is bedoeld voor werkgevers die als gevolg van het coronavirus kampen met een substantieel omzetverlies (ten minste 20% en per april 2021 ten minste 30%). Zij kunnen bij het UWV een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming voor deze 3 maanden ter hoogte van maximaal 80% in de loonkosten inclusief werkgeverslasten, en hiervoor een voorschot ontvangen. Hiermee kunnen zij werknemers met een vast en met een flexibel contract doorbetalen. 

Referentiemaand

Wanneer je NOW3 aanvraagt, bij een verwachte terugval in de omzet van meer dan 20%, kun je aangeven dat je de periode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later wil laten starten. Je kunt als startdatum dan kiezen om deze in te laten gaan op 1 oktober, 1 november of 1 december. Indien je ook gebruik hebt gemaakt van NOW2 moet de meetperiode aansluiten op de meetperiode die is gekozen bij NOW2.. De verwachte omzet in de 3 maanden van de door jou gekozen periode, vergelijk je met de totale omzet in 2019, gedeeld door 4, zodat beide cijfers zien op een omzet over 3 maanden. Op basis daarvan bereken je het omzetverlies in procenten:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 80% van de loonsom; 
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 40% van de loonsom;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 20% van de loonsom.

De overheid heeft een speciale rekenhulp ontwikkeld om het omzetverlies te berekenen. De uitkomst van de rekenhulp gebruik je bij je aanvraag. Om je loonsom te bepalen wordt de loonsom van juni 2020 als uitgangspunt genomen.

Belangrijkste voorwaarden voor toekenning.

 • De werkgever betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht om de subsidie te gebruiken voor de betaling van de loonkosten, werkgeverspremies, werknemersbijdragen aan pensioen, de opbouw van vakantiegeld en andere kosten dan loonkosten.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren een ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen voor behoud van werk.
 • Werkgevers hebben een inspanningsverplichting om hun met ontslag bedreigde werknemers van werk naar werk te begeleiden. 
 • De werkgever moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn, kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet hij desgevraagd inzage geven in deze administratie.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • De werkgever moet aan UWV melden als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie.
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van het omzetverlies indienen met daarbij een accountantsverklaring/verklaring derde (afhankelijk van de hoogte van het voorschot / het definitieve subsidiebedrag).
 • Over 2020 (voor NOW3 eerste tijdvak) of over 2021 (voor NOW3 tweede en derde tijdvak) mag geen dividend of bonus worden uitgekeerd en mogen er geen eigen aandelen worden ingekocht. 

De volledige informatie rondom de NOW regeling vind je op de website van de Rijksoverheid.
---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 01-09-2020

NOW 3

Het kabinet verlengt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) per 1 oktober met 3 tijdvakken van 3 maanden. In het eerste tijdvak komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%.

Het doel van de regeling blijft het ondersteunen van werk en inkomen, maar het wordt ook belangrijk dat bedrijven en werknemers zich aanpassen aan de huidige economische situatie. De tegemoetkoming aan bedrijven voor loondoorbetaling wordt in stappen afgebouwd. Tegelijk komt er ruimte voor werkgevers om de loonsom te laten dalen zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.

De belangrijkste wijzigingen

 • NOW 3 geldt tot 1 juli 2021 (3 tijdvakken van 3 maanden).
 • Het minimale omzetverlies om aanspraak te kunnen maken op de regeling, gaat vanaf het tweede tijdvak omhoog van 20% naar 30%.
 • De steun over 9 maanden kent een geleidelijke afbouw van vergoedingspercentages: van 80%, naar 70% naar 60%.
 • Tegenover de afbouw van de vergoeding, bestaat de mogelijkheid om de loonsom geleidelijk te laten dalen met 10%, 15% en 20% zonder dat dit ten koste gaat van de subsidie.
 • De korting die in de NOW2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.
 • Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon.

Behoud van banen en werkgelegenheid

De steun dient 2 doelen. Ten eerste biedt het bedrijven die ondersteuning nodig hebben om de crisis te overbruggen de helpende hand. Zo blijft werkgelegenheid zo veel mogelijk behouden. Ten tweede biedt de steun aan bedrijven de mogelijkheid om zich samen met de werknemers voor te bereiden om de nieuwe economische situatie: niet álle werkgelegenheid kan worden behouden. Het kabinet heeft daarom besloten om de vergoedingspercentages in loonkosten geleidelijk aan af te bouwen, en ruimte te bieden om de loonsom te laten dalen zonder dat dit tot uiting komt in de hoogte van de subsidie. De NOW is onderdeel van een omvangrijk steun- en herstelpakket waarin het kabinet ook geld beschikbaar stelt voor scholing en van-werk-naar-werk. Tezamen geeft dat werkgevers en werknemers de ruimte om de bedrijfsvoering aan te passen.

Bedrijven die in aanmerking komen voor NOW 3

In het eerste tijdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) omzetverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen.

Vanaf het tweede tijdvak - vanaf januari - wordt dit verhoogd naar 30%.

Voorwaarden NOW 3

In het eerste tijdvak geldt de regeling voor alle werkgevers met een (verwacht) inkomensverlies van ten minste 20%, als zij verder ook aan de voorwaarden voldoen. Vanaf het tweede tijdvak – vanaf januari - wordt dit verhoogd naar 30%. De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober bekend worden gemaakt.

NOW3 gebruiken na NOW 1 en/of 2

Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober maakt het niet uit of u eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen.

Looptijd NOW 3

NOW 3 loopt vanaf 1 oktober in 3 tijdvakken van 3 maanden tot 1 juli 2021.

Vergoedingspercentage en verlaging van de loonsom

De werkgever kan een tegemoetkoming in de loonkosten ontvangen, waarbij het maximale vergoedingspercentage het percentage van de totale loonsom is in geval van een omzetverlies van 100%. Dit vergoedingspercentage wordt per tijdvak langzaam afgebouwd. Die afbouw ziet er als volgt uit: In het eerste tijdvak - vanaf 1 oktober - bedraagt het maximale vergoedingspercentage 80%, in het tweede tijdvak 70% en in het derde tijdvak 60%. Tegelijkertijd wil het kabinet werkgevers met langdurig omzetverlies de ruimte bieden een deel van de loonsom te laten dalen, zonder een verlaging van de subsidie. Het vrijstelling percentage is het percentage van de totale loonsom dat de werkgever kan dalen zonder gevolgen voor de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten. Het vrijstellingspercentage voor de loonsom loopt op van 10% in het eerste tijdvak, 15% in het tweede tijdvak tot 20% in het derde tijdvak.

De (vrijwillige) daling van de loonsom kan op verschillende manieren tot stand komen. Denk aan natuurlijk verloop in het personeelsbestand, door minder personeel aan te houden of door een vrijwillig loonoffer te vragen van werknemers. Individuele afspraken over het loon zijn niet gekoppeld aan de aanvraag van de subsidie. Ze kunnen mogelijk in onderling overleg tussen werkgever en werknemer tot stand komen, mits aan de juridische voorwaarden voor een dergelijke afspraak is voldaan. De korting die in de NOW 2 wordt toegepast op het moment dat er sprake is van bedrijfseconomisch ontslag wordt losgelaten.

Maximaal te vergoeden loon per werknemer

Het maximaal te vergoeden loon per werknemer zal in de eerste twee tijdvakken van 3 maanden (oktober/november/december en januari/februari/maart) gelijk zijn aan de NOW 1 en 2, namelijk maximaal 2x het dagloon, wat neerkomt op € 9.538 per maand. In het 3e tijdvak (april/mei/juni) zal dit worden verlaagd naar maximaal 1x het dagloon. Daarmee komt de situatie tijdens het laatste tijdvak meer op een lijn met de gebruikelijke sociale zekerheid.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 26-05-2020

Vernieuwde NOW 2.0

De NOW (Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) is een subsidie die vanuit de overheid wordt geboden aan bedrijven die een sterke terugval in de omzet hebben door de coronacrisis. De NOW 2.0 is een verlenging van de eerder afgekondigde maatregel, met een aantal aanpassingen en vernieuwde voorwaarden:

 • Referentiemaand voor de loonsom is maart 2020;
 • De vaste (forfaitaire) opslag voor onder meer vakantiegeld, pensioenpremie en andere werkgeverslasten wordt verhoogd van 30% naar 40%;
 • Je mag over 2020 geen winst uitkeren aan aandeelhouders;
 • Je mag geen bonussen aan het bestuur en de directie geven;
 • Je mag geen eigen aandelen inkopen;
 • Als je ontslag aanvraagt op grond van bedrijfseconomische redenen dan moet je als werkgever de tegemoetkoming terugbetalen, maar je hoeft niet extra (boete) terug te betalen;
 • Bij ontslag van meer dan 20 medewerkers dien je te overleggen met de vakbonden;
 • Je dient, als werkgever, je werknemers te stimuleren om bijscholing of omscholing te doen.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 28-04-2020

Concern-regeling

Het wordt mogelijk gemaakt dat werkmaatschappijen van een concern om subsidie voor hun loonkosten kan aanvragen op basis van de omzetdaling van de werkmaatschappij (i.p.v. het concernniveau) als bij het concern sprake is van minder dan 20% omzetdaling. Er zijn wel een aantal voorwaarden gesteld:

 • Werkmaatschappijen moeten wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben.
 • Concerns, waarvan de werkmaatschappij een beroep doet op de regeling, moeten verklaren over 2020 geen dividend of bonussen uit te keren of eigen aandelen terug te kopen.
 • De werkgever moet met belanghebbende vakbonden (definitie art. 3 lid 3 Wet melding collectief ontslag) een akkoord hebben bereikt over werkbehoud bij de werkmaatschappij. Dit zullen veelal de vakbonden zijn met wie de cao gesloten is.
 • Er is geen personeels-bv binnen het concern. Als er wel een personeels-bv is altijd de omzetdaling op concernniveau bepalend. Dit omdat bij een personeels-bv loonsom en omzet in verschillende werkmaatschappijen zit en de koppeling van omzetverlies naar loonsom niet te leggen is.

Minister Koolmees heeft besloten de NOW op dit punt aan te passen, zo deelde hij de Tweede Kamer op 22 april 2020 mee. De wijziging van de regeling zal in de loop van volgende week worden gepubliceerd. Vanaf inwerkingtreding van de wijziging kunnen aanvragers op grond van deze bijzondere mogelijkheid een aanvraag bij het UWV indienen. Er zijn in onze branche overigens maar een beperkt aantal bedrijven die dermate groot zijn of zo zijn georganiseerd, dat deze regeling voor hen van toepassing is.

Seizoenspatroon in omzet

Het kabinet zoekt naar mogelijke oplossing voor het vraagstuk van seizoenspatronen in de omzet. De omzet in het voorjaar kan zomaar vanwege het seizoenspatroon beter zijn dan de omzet in de normale referentieperiode, terwijl er toch sprake is van (forse) achteruitgang. Het kabinet zoekt hard naar een oplossing en informeert de Kamer zo snel als mogelijk over de voortgang.

Overwerk en premiedifferentiatie

De bepaling dat voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt de hoge WW-premie moeten worden afdragen wordt voor 2020 voor alle werkgevers opgeschort. Geen enkele werkgever hoeft dus over het jaar 2020 de WW-premie op grond van die situatie te herzien. Het Besluit Wfsv zal hiertoe tijdelijk worden aangepast. Per 1 januari 2021 zal de herzieningsregeling weer in werking treden.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 16-04-2020

Overzichtelijke NOW-brochure

In de samenwerking MKB-Nederland, VNO-NCW en AWVN is een overzichtelijke brochure opgesteld die een uitstekende uitleg geeft over de regeling en de manier waarop je deze kunt aanvragen. Je kunt de brochure hier downloaden.

De aanvraag

Het loket bij het UWV, voor het aanvragen van de NOW-regeling is geopend. Je kunt de tegemoetkoming vanaf vandaag aanvragen via een online formulier op UWV.nl.

Er wordt een dringend verzoek gedaan om pas een aanvraag te doen als dit echt noodzakelijk is. De verwachting is dat er de komende dagen grote drukte is bij het loket. Daarnaast is het belangrijk om vooraf goed na te denken over de referentieperiode. Wanneer de aanvraag eenmaal is gedaan, kan dit niet meer gewijzigd worden. Belangrijke afwegingen hierin zijn:

 • Allereerst de vraag of je in aanmerking komt voor de regeling;
 • Welke referentiemaand kies je: november 2019 of januari 2020;
 • Welke periode van omzetdaling kies je: 1 maart tot 31 mei, 1 april tot 30 juni of 1 mei tot 31 juli.

Stappenplan indienen aanvraag NOW

Je dient, naast het opgeven van gegevens als bedrijfsnaam, loonheffingennummer en het rekeningnummer waarop de betalingen inzake de loonbelasting worden ontvangen, de volgende stappen te doorlopen:

 • Je vraagt subsidie aan voor de bruto loonsom plus 30% opslag (voor werkgeverslasten) in maart, april en mei in verband met een terugval in omzet van meer dan 20%;
 • Als het effect van de huidige situatie pas met vertraging in de omzetcijfers zichtbaar wordt, kan je aangeven dat de meetperiode voor de omzetvergelijking één of twee maanden later aanvangt. De loonsom blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020;
 • Je noteert de verwachte omzet in de drie maanden van de door jou gekozen meetperiode en vergelijkt deze met de totale omzet in 2019, gedeeld door vier;
 • Op basis daarvan bereken je het omzetverlies in procenten. Dat percentage wordt op het aanvraagformulier ingevuld;
 • Voor bijzondere situaties wordt verwezen naar de toelichting op het formulier van UWV;
 • Vermeld het dossiernummer van eventueel eerder gedane aanvraag werktijdverkorting.

Een aanvraag gaat per loonheffingsnummer. Heb jij meerdere loonheffingsnummers, dan zul jij meerdere aanvragen moeten indienen. Vul wel bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in. Op een eenvoudige manier is de procedure ingericht. Wij adviseren jou dan ook zelf de aanvraag in te dienen. Kom je er niet uit dan kan je altijd contact opnemen.

Let op
Voor de eenvoudigheid en snelle uitvoering van de NOW-regeling heeft het ministerie gekozen voor één omzetcriterium namelijk de netto omzet. Wel is het mogelijk om de meetperiode later in te laten gaan. Dus je hebt de keuze om per 1 maart, 1 april of 1 mei de NOW-regeling in te laten gaan. Je kunt de NOW-regeling tot 31 mei aanvragen.

Betaling voorschot

Als jouw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvang je een voorschot van de overheid. Dat is 80% van de verwachte totale tegemoetkoming. Er wordt naar gestreefd de eerste (termijn)uitbetaling daarvan binnen 2-4 weken uit te betalen. De formele uiterlijke beslistermijn over jouw aanvraag is 13 weken. VBW heeft een snelle uitbetaling voor de loonbetaling van april bij minister Koolmees benadrukt.

Voorwaarden
Het is de bedoeling dat je deze tegemoetkoming volledig gebruikt voor loondoorbetaling van personeel. Je moet het personeel ook 100% blijven doorbetalen. Het is verder niet nodig dat de winkel(s) geopend zijn. Ook moet je op tijd loonaangifte hebben gedaan, want die informatie wordt gebruikt voor de berekening van jouw tegemoetkoming.

Let op: doe op tijd aangifte loonheffingen!
De belastingdienst roept werkgevers op om hun aangifte loonheffingen op tijd te versturen. Het UWV heeft gegevens uit de aangiftes loonheffingen nodig voor de uitvoering van de NOW-regeling. Als het UWV de meest actuele gegevens uit jouw administratie heeft krijg je als werkgever sneller waar je recht op hebt. Betalen hoeft nog niet, als je uitstel van betaling aanvraagt.

Enkele belangrijke punten van de NOW-regeling:

 1. De regeling kan terugwerkend vanaf 1 maart 2020 worden aangevraagd;
 2. De regeling gaat voor een groot deel uit van een voorschot;
 3. De regeling kent een relatie tussen omzetverlies en compensatie in loonkosten. Het daadwerkelijke omzetverlies bepaalt de hoogte van de uiteindelijk compensatie;
 4. Werknemers met een vast én flexibel contract kunnen blijven werken en hebben recht op 100% loondoorbetaling, 90% van de loonsom kan maximaal worden gecompenseerd. Dit is naar rato afhankelijk van het omzetverlies;
 5. Aanvragen voor werktijdverkorting die zijn gedaan en nog niet zijn toegekend, worden automatisch omgezet naar deze nieuwe regeling. Ondernemers zullen worden benaderd met een verzoek om eventueel aanvullende informatie te geven;

Dit zijn de voorwaarden voor de tegemoetkoming:

 • Je mag géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aanvragen voor jouw werknemers, gedurende de periode waarover de tegemoetkoming ontvangen wordt.
 • Je verwacht tenminste 20% omzetverlies;
 • De aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld);
 • De regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
 • De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom. De overheid geeft de volgende voorbeelden:

- indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;

- indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;

- indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;

 • Op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
 • Achteraf wordt vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest.

Wat moet ik meesturen met de aanvraag?

De volgende gegevens moeten worden aangeleverd:

 • Het loonheffingennummer;
 • Eventueel dossiernummer van de eerder ingediende werktijdverkorting;
 • De procentuele verwachte omzetdaling;
 • De gekozen periode voor wat betreft de omzetdaling;
 • Het rekeningnummer (waarop de werkgever ook betalingen loonheffingen op ontvangt).
 • De informatie die wij hebben is dat je zelf op een eenvoudige manier de NOW-regeling kunt aanvragen. Kom je er niet uit dan kan je altijd contact opnemen.

Ik heb meerdere loonheffingsnummers, wat nu?
Als je voor jouw gehele loonsom in aanmerking wil komen voor subsidie, zal je meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. Je dient wel de omzetdaling op te geven die je voor de gehele onderneming verwacht; je vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Wanneer kan ik een eerste tegemoetkoming ontvangen?
De betaling van het voorschot vindt plaats in drie termijnen. De betaling van de eerste termijn van het voorschot zal vermoedelijk plaatsvinden binnen 2-4 weken na indiening van de aanvraag. De officiële beslistermijn is 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. VBW heeft sterk benadrukt dat het belangrijk is voor de loonbetaling van april het voorschot overgemaakt te hebben.

Wanneer krijg ik een voorschot?
Zodra positief op de aanvraag is beslist, zal de subsidie verleend worden en een voorschot verstrekt worden van 80% van de verleende subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand januari 2020. Verwacht wordt dat betaling van het voorschot binnen 2 à 4 weken na ontvangst van de volledige aanvraag zal plaatsvinden. De verstrekking van het voorschot vindt plaats in drie termijnen.

Wanneer krijg ik 90% van de loonkosten vergoed?
Bij een omzetdaling van 100% wordt de maximale vergoeding van 90% uitgekeerd. Wanneer je omzet met de helft is gedaald, wordt een vergoeding van 45% uitgekeerd.

Hoe lang duurt het (ongeveer) voordat ik de vergoeding uitgekeerd krijg?
Het streven is om binnen twee tot drie weken uit te keren.

Welke voorwaarden zitten er vast aan de regeling?
De belangrijkste (basis)voorwaarde is dat er sprake moet zijn van een omzetdaling van tenminste 20% ten opzichte van vorig jaar. Daarnaast ben je verplicht het salaris aan je medewerkers volledig door te betalen.

Hoe toon ik mijn omzetverlies aan?
Ondernemers moeten zelf hun geschatte omzetverlies doorgeven. Dit doe je door de omzet van 2019 door vier te delen en dat te vergelijken met de verwachtte omzet voor maart, april en mei van dit jaar.

Vallen flexwerkers ook onder de regeling?
Ja, er wordt geen onderscheid gemaakt in contractvorm.

Hoe wordt er mee omgegaan wanneer achteraf blijkt dat mijn omzet lager is uitgevallen dan vooraf ingeschat?
Wanneer achteraf blijkt dat je omzetverlies groter is geweest dan oorspronkelijk ingeschat zal dit worden gecompenseerd. Let op: andersom werkt het op dezelfde manier, wanneer je omzet blijkt mee te vallen kunnen bedragen worden teruggevorderd.

Hoe lang geldt deze regeling?
In eerste instantie is de regeling voor 3 maanden. Later (waarschijnlijk begin juni) zal worden bekeken of de regeling wordt verlengd of wellicht aangepast.

Kan ik een beroep doen op de NOW-regeling (Noodfonds Overgang Werkgelegenheid) als ik vrijwillig mijn winkel sluit inzake het coronavirus?
Ja, ook als je vrijwillig besluit de winkel te sluiten kun je een beroep doen op deze regeling.

Is eHerkenning nodig voor een aanvraag voor de NOW-regeling?
De NOW-aanvraag gaat via het UWV, maar op dit moment kun je nog geen aanvraag indienen. Op korte termijn komen er meer details beschikbaar. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig; aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd.

Wat is de verwachting qua uitwerking van de regeling?
De Minister heeft aangegeven dat de uitwerking van de regeling circa twee weken kan gaan duren.

Gaat de regeling met terugwerkende kracht in?
De Werktijdverkortingsregeling was afhankelijk van de datum van de aanvraag. Deze tijdelijke nieuwe regeling voorziet in een tegemoetkoming vanaf 1 maart 2020 en is dus niet afhankelijk van de datum van de aanvraag.

Ik heb al Werktijdverkorting aangevraagd, wat nu?
Het NOW komt in plaats van de bestaande werktijdverkorting, die hiermee per direct komt te vervallen. Als je al een vraag voor werktijdverkorting hebt gedaan, dan wordt deze automatisch meegenomen in deze nieuwe regeling

Hoe zit het met flexibele inzet van personeel?
Flexibele inzet blijft mogelijk, de regeling gaat uit van omzet ten opzichte van loonkosten.

Een arbeidsovereenkomst loopt af, moet ik mijn medewerker in dienst houden?
Nee, dat is niet verplicht. De keuze om een arbeidsovereenkomst wel of niet te verlengen mag nog steeds worden gemaakt. Er mag alleen geen aanvraag voor ontslag op bedrijfseconomische gronden worden ingediend gedurende de periode dat de regeling van toepassing is.

Wat krijg ik precies vergoed?
Je kunt tot 90% van de loonkosten vergoed krijgen. Het kan ook minder zijn, dit percentage hangt af van jouw omzetverlies. Dit wordt achteraf exact berekend, zelf geef je op voorhand een schatting door. UWV betaalt in ieder geval een voorschot van 80% van de verwachte tegemoetkoming.

Hieronder een aantal voorbeelden van de overheid:

 • indien 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
 • indien 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever.

Hierbij wordt uitgegaan van het percentage omzetverlies keer 0,9 = percentage tegemoetkoming in de loonsom.

De omzet in mijn webwinkel is gestegen terwijl de omzet in mijn winkels is gedaald?
Er wordt hoogstwaarschijnlijk gekeken naar de totale omzetdaling van de onderneming. Dit is dus van invloed op de mogelijke tegemoetkoming.

Welk loon betaal ik door?
Bij gebruikmaking van de regeling heeft de werknemer recht op 100% loondoorbetaling. ondanks dat je 90% gecompenseerd krijgt. Dit betekent dat 10% voor rekening van jou als werkgever is.

Krijg ik een voorschot of word ik achteraf gecompenseerd?
Er wordt een voorschot gegeven van 80%. Achteraf zal er een toetsing plaats vinden. Denk hierbij aan een verklaring van een accountant. Het is dus mogelijk dat er achteraf geld moet worden bijgestort of dat jij deels wordt terug betaald.

Hoe lang duurt de tegemoetkoming?
Dit is drie maanden voor maximaal 90%. Het is hierna nog mogelijk om de tegemoetkoming eenmaal te verlengen. Voorwaarden hiervoor worden later bekend gemaakt.

Voor welke werknemers kan ik een beroep doen op de nood maatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?
Voor de werknemer(s) die in dienst is/zijn tijdens de looptijd van deze regeling. Dit geldt zowel voor de flexibele als de vaste krachten.

Mag je werknemers verplichten om vrije dagen op te nemen?
Nee dit mag je niet eenzijdig bepalen.

Hoe gaan we om met medewerkers die moeten re-integreren met oog op loonacties van uit UWV?
Probeer contact te onderhouden en noteer goed waarom re-integratie op dit moment niet mogelijk is. Het is begrijpelijk dat dit gezien het thuis werken een stuk lastiger is dan normaal gesproken.

Moet het personeel blijven werken?
De nieuwe regeling staat geheel los van de WW-uitkering. Er wordt nu gekeken naar omzetvermindering. De basisregels in het contract blijven gelden, wat enerzijds loondoorbetaling inhoudt en anderzijds arbeid. Je mag dus van een werknemer verwachten dat hij/zij komt werken. Let hierbij wel op medewerkers die bijvoorbeeld een gegronde reden hebben om niet te komen werken. Is er geen werk? Dan kan de situatie ook anders zijn.

Het is ook weer bijna tijd om vakantiegeld te betalen, kan ik dit uitstellen?
In beginsel mag dat niet. Het is een looncomponent en medewerkers hebben het recht om dit te ontvangen. Echter, in overleg met je medewerker is dit wel mogelijk. Let op: eenzijdig uitstellen kan juridisch gezien niet.

Hoe zit het met oproepkrachten?
Na drie maanden geldt voor een medewerker het zogenoemde rechtsvermoeden. De werknemer kan na drie maanden dus aanspraak maken op een bepaald aantal uren.

Mag een werkgever reiskosten stopzetten voor de werknemer die thuis zit?
Als er echt sprake is van reiskostenvergoeding, mag dit worden stopgezet. In sommige situaties is dit inmiddels een looncomponent, dan is dit niet van toepassing.

Wie vraagt de tegemoetkoming aan voor payroll-medewerkers? En voor uitzendkrachten?
Voor Payroll-medewerkers: helaas bij ons nog onbekend. Voor uitzendkrachten is de uitzendorganisatie verantwoordelijk voor een eventuele NOW-aanvraag. Blijf je gebruik maken van uitzendkrachten, probeer dan met de uitzendorganisatie nieuwe afspraken te maken over de vergoeding die je betaalt.

Hoe zit het met de WW rechten van mijn medewerker(s)?
De WW rechten van een werknemer worden niet aangetast.

Zijn zieke medewerkers uitgesloten in de noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW)?
Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Wat is de referteperiode om omzet verlies te meten én hoe wordt dit gemeten?
Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Wat gebeurt er met lopende ontslagaanvragen?
Momenteel hebben wij daar nog geen antwoord op. Dit volgt.

Waarom is de regeling Werktijdverkorting (wtv) gestopt als maatregel?
De uitbraak van het coronavirus heeft de afgelopen weken geleid tot een ongekend groot beroep op de regeling Werktijdverkorting voor werkgevers. Deze regeling is niet toegesneden op de ingrijpende gevolgen van de corona-uitbraak voor Nederlandse bedrijven en organisaties. Daarom is de wtv ingetrokken. Het kabinet wil graag meer werkgevers financieel tegemoetkomen en wil dit sneller doen dan binnen de ingetrokken wtv-regeling. Het kabinet doet dit via de nieuwe tegemoetkomingsregeling: Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW).

Kan ik nog Werktijdverkorting aanvragen?
Nee, dat is niet meer mogelijk.

Hoe lang blijft mijn lopende Werktijdverkorting van kracht? En als ik moet verlengen, hoe werkt dat dan als er ondertussen een andere regeling is?
Als je al een toekenning heeft gekregen voor werktijdverkorting, dan blijft deze vergunning van kracht. Als je gebruik maakt van de vergunning voor werktijdverkorting en na afloop daarvan verlenging wilt, moet je gebruik maken van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Ik heb Werktijdverkorting aangevraagd via de website die daarvoor is, maar heb nog geen antwoord gehad. Moet ik dat afwachten, moet ik zelf iets doen, hoe gaat het verder?
Je krijgt hierover bericht. Je aanvraag voor de ingetrokken wtv-regeling wordt beschouwd als een aanvraag voor de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Wel zal bij je aanvullende informatie opgevraagd worden.

Kan ik ook een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming loonkosten voor werknemers met een flexibel contract?
Ja, dat kan. De nieuwe tegemoetkomingsregeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract. Uitzendbedrijven kunnen ook voor uitzendkrachten die bij hen in dienst zijn een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen. Zo kunnen bedrijven deze heftige periode overbruggen zonder dergelijk personeel te hoeven laten gaan.

Kan ik wel een wtv-aanvraag indienen voor andere omstandigheden dan corona?
Nee, de wtv-regeling is ingetrokken. Ook bij omzetverlies wegens andere oorzaken dan de uitbraak van het coranavirus COVID-19 dien je gebruik te maken van de nieuwe regeling.

Corona
Corona
Overzichtspagina