Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW): tegemoetkoming in loonkosten

Corona-update 05-06-2021

Aanvragen NOW voor het tweede kwartaal van 2021 kan tot en met 30 juni bij het UWV. De derde versie van de NOW bestaat uit drie tijdvakken van elk 3 maanden, tussen oktober 2020 en juli 2021. Het UWV telt de tijdvakken achter elkaar door. Daarom heet de NOW 3.2 bij het UWV de 5e aanvraagperiode. Hier kunt u de NOW aanvragen.  
 
TVL-subsidie telt niet meer mee als omzet voor aanvraag van de NOW 
De TVL-subsidie telt met terugwerkende kracht vanaf oktober 2020 niet meer mee als omzet voor de NOW-aanvraag. Heeft u de NOW al aangevraagd dan wordt hier door het UWV rekening mee gehouden bij de definitieve afrekening.  
Als u TVL-subsidie heeft ontvangen en daarom geen NOW heeft aangevraagd in de derde aanvraagperiode, vanaf het 3e kwartaal 2020, dan kunt u mogelijk alsnog een aanvraag doen. Dit kan tot en met 16 juli 2021. U kunt hiervoor bellen met het UWV 088-8982004, keuze NOW. U legt uit waar u voor belt en laat uw KvK nummer, telefoonnummer en e-mailadres achter. Het UWV neemt dan contact met u op. 

Voor de vijfde aanvraagperiode geldt: 

 • U kunt een tegemoetkoming aanvragen als u over 3 aaneengesloten maanden gemiddeld een omzetverlies van minimaal 20% heeft. 
 • Voor de berekening van de tegemoetkoming wordt uitgegaan van de loonsom van juni 2020. 
 • De tegemoetkoming is voor een periode van 3 maanden. 
 • Heeft u tegemoetkoming ontvangen voor de vierde aanvraagperiode? Dan moeten de 3 maanden van de vijfde aanvraagperiode aansluiten op de 3 maanden van de vierde aanvraagperiode waarover uw omzetverlies is berekend. 
 • De tegemoetkoming is maximaal 85% van de loonkosten. 
 • De TVL subsidie telt niet meer mee als inkomsten. 
 • De loonsom mag met maximaal 10% dalen ten opzichte van de loonsom in juni 2020 zonder dat dit gevolgen heeft voor de definitieve tegemoetkoming. 
 • Als u een werknemer ontslaat of zijn contract loopt af dan heeft u een inspanningsplicht om uw werknemer te begeleiden naar ander werk. 
 • Als u een aanvraag doet voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft u ook de plicht dit te melden via UWV Telefoon NOW
 • U mag altijd een tegemoetkoming aanvragen, ook als u een aanvraag heeft gedaan voor eerdere aanvraagperiodes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 04-05-2021

Werkgevers die veel hinder ondervinden van de coronacrisis kunnen vanaf donderdag 6 mei een aanvraag doen voor de vijfde periode van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Ze kunnen bij het UWV een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen voor de maanden april tot en met juni. Werkgevers kunnen er tot en met 30 juni terecht. 

De voorwaarden in de vijfde NOW-periode zijn ongewijzigd. Werkgevers met minimaal 20 procent omzetverlies over een periode van drie maanden komen in aanmerking voor een tegemoetkoming van maximaal 85 procent van de loonkosten voor de maanden april tot en met juni.

Kijk voor de volledige informatie op de website van het UWV: Vijfde aanvraagperiode NOW
--------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 26-01-2021

Met de NOW-regeling kun je personeel doorbetalen tijdens de coronacrisis. De NOW 3.1. is op 27 december 2020 gesloten, aanvragen is niet meer mogelijk. Vanaf 15 februari 2021 tot en met 14 maart 2021 gaat NOW 3.2 open.

De NOW voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die als gevolg van de coronacrisis minder omzet hebben. Doel is zoveel mogelijk banen en inkomens te behouden. De NOW 3 heeft andere voorwaarden dan zijn voorganger en loopt door tot 30 juni 2021. NOW 3 is ingedeeld in 3 subsidieblokken van 3 maanden. Het UWV voert de regeling uit.

Subsidieblokken

In de subsidieblokken van 1 oktober tot en met 31 december 2020 en van januari t/m maart 2021 geldt de eis van ten minste 20% omzetverlies.

Blok 1 was gesloten op 13 december maar is vanaf dinsdag 15 december 9.00 uur weer open onder de noemer NOW 3.1. Vanwege de nieuwe maatregelen door de lockdown kunnen werkgevers alsnog een aanvraag indienen. Een aanvraag indienen kon tot en met 27 december 2020.

Blok 2 gaat open vanaf 15 februari tot en met 14 maart 2021. Na goedkeuring van de aanvraag ontvang je een voorschot van 85% in 3 termijnen.

Het laatste NOW-subsidieblok loopt van april t/m juni 2021, blok 3. In deze periode maak je aanspraak op NOW als je minimaal 30% omzetverlies hebt. Het beoogde aanvraagtijdvak is 17 mei tot en met 13 juni 2021.

Voor NOW 3 is dus sprake van 3 subsidieblokken of tijdvakken tussen oktober 2020 en eind juni 2021. UWV heeft het binnen diezelfde periode over de derde, vierde en vijfde aanvraagperiode.

Wat wijzigt er bij NOW 3?

De korting bij bedrijfseconomisch ontslag van NOW 2 is verdwenen in de NOW 3. Daarvoor in de plaats komt een inspanningsverplichting voor werkgevers die personeel ontslaan om bedrijfseconomische redenen in een tijdvak waarover ze NOW ontvangen. Van hen mag verwacht worden dat zij hun werknemers helpen bij de zoektocht naar nieuw werk. Doen zij dat niet, dan volgt een korting op de NOW-uitkering van 5%. Anders gezegd: werkgevers die bedrijfseconomisch ontslag voor een werknemer aanvragen in een tijdvak waarin ze NOW krijgen, zijn verplicht contact te zoeken met het UWV in het kader van hulp bij werk-naar-werk begeleiding.

De maximale vergoeding voor loon per werknemer wordt in subsidieblok 3 (april, mei en juni 2021) maximaal 1x het dagloon.

Omzetverlies berekenen

De NOW-regeling draait dus om omzet en loonsom. Kort gezegd wordt de omzetdaling bepaald door een vierde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet in een door de werkgever te kiezen periode van 3 maanden. Om de hoogte van je omzetverlies te bepalen is een online rekenhulp beschikbaar. De uitkomst van de rekenhulp gebruik je bij je aanvraag. Om je loonsom te bepalen wordt de loonsom van juni 2020 als uitgangspunt genomen.

Lockdown en NOW 3

Je kunt de periode van de omzetdaling binnen de NOW 3 niet wijzigen als je omzet lager uitvalt dan verwacht door de lockdown. De keuze voor de periode van omzetdaling heb je gemaakt bij de aanvraag voor de subsidieverlening. Als je aanvraag al is ingediend, kun je deze niet meer wijzigen. Dit geldt ook voor werkgevers die de NOW 2 hebben ontvangen. De omzetdalingsperiode voor de NOW 3 is altijd de aansluitende omzetdalingsperiode ten opzichte van de NOW 2.

Heb je omzetverlies in januari 2021, maar heb je die maand niet gekozen als omzetverliesperiode voor NOW 3, eerste tijdvak? Dan kun je in het tweede tijdvak (januari -maart) een tegemoetkoming krijgen voor die maand. Het totale omzetverlies over 3 maanden moet dan wel boven de 20% uitkomen.

Voor wie is de NOW bedoeld?

De NOW-regeling is ook een subsidie die geldt voor alle werkgevers die werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaal verzekerd zijn, substantieel omzetverlies hebben door de coronacrisis en voldoen aan de overige voorwaarden. Werknemers die onder de regeling vallen krijgen hun loon volledig doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW. Werknemers en werkgevers kunnen zelf afspreken of werknemers werk moeten verrichten.

Iedereen voor wie je loonaangifte doet en die verzekerd is voor de WW, ZW of WIA, valt onder de loonsom waarvoor je subsidie kunt ontvangen. Dus:

 • De NOW-regeling is ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft. Denk aan werknemers met een oproepcontract.
 • Ook payrollkrachten vallen binnen de reikwijdte van de NOW. In hun geval vraagt de payrollwerkgever de NOW aan.
 • De DGA kan ook een beroep doen op de NOW, zolang hij verplicht verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Uiteraard moet de DGA ook voldoen aan overige voorwaarden.
 • Bedrijven die tussen januari 2019 en 2 februari 2020 zijn opgericht vallen ook binnen de NOW. Deze bedrijven gaan bij de aanvraag uit van de omzet in de periode tussen oprichting en 29 februari 2020.
 • Werknemers boven de pensioengerechtigde leeftijd vallen onder de regeling.
 • Werkmaatschappijen met meer dan 20% omzetverlies kunnen NOW aanvragen, ook als het concern waar ze onder vallen minder dan 20% omzetverlies leidt. Daarbij geldt een aantal bepalingen en controlewaarborgen. Lees hier meer over de voorwaarden voor werkmaatschappijen.

Hoe werkt de NOW-regeling?

Hoe hoger het omzetverlies, hoe hoger de tegemoetkoming. Bedrijven die ten minste 20% omzetverlies lijden over 3 maanden (oktober t/m december), kunnen een tegemoetkoming van maximaal 85% van de loonsom krijgen naar rato van de omzetdaling. Bij een omzetverlies van 100% is dat 85%, bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies wordt dat 42,5% van de totale loonsom, et cetera. Met de simulatietool van UWV bereken je (schat je in) hoe hoog het definitieve bedrag wordt.

40% opslag

UWV neemt het socialeverzekeringsloon als grondslag. Hier komt voor alle bedrijven dezelfde opslag van 40% bovenop voor werkgeverslasten zoals de opbouw van het vakantiegeld, pensioen en de werkgeverspremies. Daarmee levert de NOW-regeling ook een bijdrage aan andere kosten dan de loonkosten. Er zit een maximum aan het loon per werknemer van 9.538 euro per maand. Salaris boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.

Bekijk ook deze animatie van het UWV waarin de regeling wordt uitgelegd.

Eindafrekening

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de NOW is toegekend, dien je vaststelling van de subsidie aan te vragen.

Als werkgever moet je na afloop van de subsidieperiode van NOW 1, 2 en 3 een definitieve opgave van de omzetdaling indienen. Mogelijk moet daar een accountantsverklaring bij of een verklaring van een deskundige derde (bijvoorbeeld een administratiekantoor, belastingadviseur, accountant of brancheorganisatie). Dit is afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag. Je hebt geen verklaring nodig als jouw voorschot onder de 20.000 euro zit en als jouw vaststellingsbedrag ook onder de 25.000 euro zit. Vanaf 7 oktober 2020 kan je de definitieve berekening van NOW 1 aanvragen bij UWV.

Je hebt een accountantsverklaring nodig als je een voorschot hebt ontvangen van 100.000 euro of meer. Voor dit bedrag moet je de verschillende aanvragen van de loonheffingennummers in jouw bedrijf of in jouw groep/concern bij elkaar optellen.

Als je een voorschot ontvangt van minder dan 100.000 euro maar bij vaststelling toch een subsidie ontvangt van 125.000 euro of meer, moet je ook een accountantsverklaring overleggen. Je zult zelf moeten inschatten of de subsidie op 125.000 euro of meer zal worden vastgesteld. Hiervoor kan je gebruik maken van de simulatietool. Deze geeft een indicatie van de hoogte van het voorschot en of je na definitieve berekening van de subsidie een bedrag moet terugbetalen.

UWV gaat de eerste vaststellingen van het definitieve subsidiebedrag van NOW 1 versturen vanaf 6 december. De vaststelling geeft duidelijkheid over het precieze subsidiebedrag waar je als ondernemer recht op hebt. Het gaat dan over de periode maart, april en mei 2020. UWV meldt dat op basis van de eerste 20.000 aanvragen hiervan ongeveer 60 procent van de ondernemers een bedrag moet terugbetalen. Minister Koolmees geeft aan dat afspraken over een langere betaaltermijn mogelijk zijn. Over de betalingstermijn kun je telefonisch contact opnemen met UWV.

Wat zijn de voorwaarden?

Algemene voorwaarden

 • Om in aanmerking te komen moet je als werkgever gedurende 3 maanden op zijn minst 20% omzetverlies verwachten tussen oktober en eind december 2020.
 • De aanvrager betaalt zijn werknemers 100% door.
 • De werkgever is verplicht de subsidie te gebruiken om de loonkosten te betalen.
 • De aanvrager is verplicht werknemers te informeren over een toegekende aanvraag.
 • De werkgever moet loonaangifte doen op grond van de Wet op de loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten.
 • Werkgevers moeten hun werknemers stimuleren ontwikkeladvies aan te vragen of scholing te volgen. Hiervoor moet je bij de NOW-aanvraag een verklaring over afleggen. Via het programma NL leert door kunnen mensen kosteloos een ontwikkeladvies aanvragen of online scholing volgen. Dit kan weer vanaf 1 december. Het loket dat vanaf 1 augustus geopend was moest snel sluiten want het maximale aantal inschrijvingen was al snel bereikt. Lees meer over omscholing van je personeel.
 • Een bedrijf dat gebruikmaakt van de NOW-regeling mag over 2020 t/m de aandeelhoudersvergadering in 2021 geen winstuitkering en bonussen aan aandeelhouders, bestuur en directie uitkeren. Dit geldt alleen als het voorschot op de tegemoetkoming 100.000 euro of meer is. Of als de definitieve tegemoetkoming 125.000 euro of meer is. Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben gekregen geldt ook dat je geen winstuitkering of bonussen mag uitkeren aan de moedermaatschappij of het groepshoofd waar de werkmaatschappij onderdeel van is. Ook wanneer het voorschot lager is dan 100.000 euro of de definitieve tegemoetkoming lager dan 125.000 euro. Het groepshoofd of de moedermaatschappij van het concern moeten hiermee akkoord zijn.

Ontslagvoorwaarden

Loonkostensubsidie die je ontvangt voor werknemers die je om bedrijfseconomische redenen hebt ontslagen moet je voor 100% terugbetalen. Tot eind mei kregen bedrijven die werknemers om bedrijfseconomische redenen ontsloegen daar bovenop een korting van 50%. Die ‘ontslagboete’ is voor een groot deel teruggedraaid omdat er bedrijven zijn die moeten herstructureren om door de coronacrisis te komen. Ontslagen zijn daarbij soms onvermijdelijk. Wel hebben werkgevers binnen de NOW de verplichting hun ontslagen personeel te helpen bij hun zoektocht naar ander werk.

Achteraf

 • De aanvrager moet een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn kunnen worden nagegaan. Tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie moet je als aanvrager inzage geven in deze administratie als daarom wordt gevraagd.
 • Als er dingen gebeuren die van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging intrekking of vaststelling van de subsidie, ben je als aanvrager verplicht dit te melden bij het UWV.
 • De aanvrager moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij een accountantsverklaring of een verklaring van een deskundige derde.

Bij de definitieve vaststelling van de NOW-subsidie wordt het maandloon van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd (zoals dat voor de subsidievaststelling wordt berekend) in mindering gebracht op de subsidie, volgens de berekeningswijze uit de subsidieregeling (3 x loonsom referentiemaand x 1,4 x 0,9).

Als blijkt dat niet aan de voorwaarden is voldaan, kan UWV het voorschot opschorten of een al gegeven voorschot terugvorderen.

Hoe doe ik een aanvraag?

De NOW loopt via het UWV, aanvragen kan vanaf 16 november op uwv.nl. Bedrijven die aan de voorwaarden voldoen en hun aanvraag volledig en juist invullen, krijgen binnen 2 tot 4 weken een voorschot. Voor de aanvraag is geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doe je met je loonheffingsnummer. Je krijgt geen ontvangstbevestiging toegestuurd. Wel zie je op het laatste scherm dat je aanvraag is ontvangen. De overheid controleert op fraude.

Deze gegevens heb je nodig:

 • Gegevens over je bedrijf (naam, adres, telefoonnummer, e-mail, naam functie en afdeling van de contactpersoon).
 • Voor welk loonheffingennummer je de aanvraag doet.
 • Wat de ingangsdatum van de periode van de aaneengesloten maanden aan tegemoetkoming is.
 • Hoeveel omzetverlies je in deze periode verwacht. Dit kun je met de rekenhulp berekenen.
 • Het bankrekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt voor de betalingen loonheffingen.
 • De tenaamstelling van dit rekeningnummer.
 • Een kopie van je bankafschrift.
 • Een getekende intentieverklaring op de aanvraag. Hiermee verklaar je dat: 
  • Je de juiste informatie hebt ingevuld en volledig bent geweest.
  • Je begrijpt en accepteert dat de bepalingen vanuit de Algemene wet bestuursrecht van toepassing zijn op je aanvraag.
  • Er geen surseance van betaling of faillissement is aangevraagd.
  • Je akkoord bent met het opslaan en het verwerken van de gegevens, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
  •  Je bevoegd bent om het bedrijf te vertegenwoordigen (dit kan ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd, bijvoorbeeld een medewerker van een administratiekantoor).

Deze uitleganimatie helpt je bij je aanvraag.

Goed om te weten

Je moet voor je aanvraag aangifte loonheffing hebben gedaan

Heb je je aangifte loonheffing nog niet verstuurd naar de Belastingdienst? Doe dit dan voor je NOW 3 aanvraagt, want het UWV heeft deze gegevens nodig bij de beoordeling.

Gegevens worden openbaar

Het UWV maakt naam- en vestigingsplaats van bedrijven en de verstrekte voorschotten openbaar. Daarvoor wordt niet vooraf toestemming van de aanvrager voor gevraagd. Wanneer subsidies worden vastgesteld, wordt dat ook toegevoegd. Andere gegevens worden niet zonder toestemming openbaar. Dit gebeurt in het kader van transparantie over de besteding van overheidsgeld.

NOW 1 en NOW 2

De NOW 3 kent aangepaste voorwaarden ten opzichte van de NOW 2 en NOW 1. Lees hier terug hoe de oude NOW-regelingen in elkaar zaten. Alle andere regelingen zijn terug te vinden in het overzichtsartikel.

Zijn de NOW-regeling en andere regelingen uit het steunpakket voor jou niet meer voldoende om het vol te houden en is je bedrijf in zwaar weer beland? Neem dan contact op met VBW. Samen kunnen we bekijken welke mogelijkheden er nog zijn.

Bron: KvK.nl

Corona
Corona
Overzichtspagina