Antwoorden op vragen rondom Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)

Corona-update 01-09-2020

Tozo 3: veranderingen per 1 oktober (loopt van 1 oktober 2020 tot 1 juli 2021)

Tot 1 oktober 2020 kun je Tozo 2 aanvragen. Na 1 oktober kun je Tozo 3 aanvragen bij jouw woongemeente. Als je al een Tozo 2-uitkering ontvangt, kunt je een verkort aanvraagformulier indienen zodra jouw woongemeente de aanvraagprocedure gereed heeft. Deze Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd. Je dient bij de aanvraag aan te geven of jouw situatie sinds de vorige aanvraag wel of niet veranderd is. Ook verklaart je dat jouw totaal aan beschikbare geldmiddelen lager is dan de toegestane grens van € 46.520,-. Houd de website van jouw gemeente in de gaten voor meer informatie.

Uitkering tot 1 juli 2021

De uitkering levensonderhoud kan als je aan de voorwaarden voldoet worden toegekend over de maanden oktober 2020 tot en met juni 2021. Je kunt zelf aangeven voor hoeveel maanden je een uitkering wilt aanvragen.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Besluit Bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz) blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen. Met het Bbz kan de ondernemer ondersteuning krijgen voor bijstand voor levensonderhoud en voor bedrijfskapitaal. Dat kan zowel voor ondernemers met een levensvatbaar bedrijf, als voor ondernemers die hun bedrijf willen beëindigen.

Gewijzigde voorwaarden Tozo 3

Per 1 oktober 2020 wordt in de Tozo 3 een toets op beschikbare geldmiddelen ingevoerd. Deze toets komt in aanvulling op de toetsen die in de Tozo 2 bestaan. Net als bij de vermogenstoets in het Bbz wordt de toets op beschikbare geldmiddelen zodanig vormgegeven dat zelfstandigen niet worden gedwongen onderdelen van hun bedrijf of zelfstandig beroep te liquideren. Dit zou namelijk ten koste gaan van de levensvatbaarheid van de onderneming en het weer kunnen beginnen met de zelfstandige activiteiten na de coronacrisis. De toets op beschikbare geldmiddelen houdt in dat ondernemers met meer dan € 46.520,- aan beschikbare geldmiddelen (zoals contant geld, bank- en spaarsaldi en aandelen, obligaties en opties e.d.) niet in aanmerking komen voor de Tozo 3. Ander vermogen, waaronder dat uit de eigen woning, afgeschermd pensioen, bedrijfspand, machines, zakelijke apparatuur en voorraden, wordt buiten beschouwing gelaten. Nadere voorlichting hierover aan ondernemers en gemeenten volgt op korte termijn.

Het kabinet vindt het belangrijk dat ondernemers zich gaan oriënteren op hun toekomst en ziet dat veel ondernemers hierover al aan het nadenken zijn. Per 1 januari 2021 start een volgende fase van de Tozo 3. In deze fase ondersteunen gemeenten zelfstandig ondernemers waar nodig om zich voor te bereiden op een nieuwe toekomst, hetzij als zelfstandig ondernemer, hetzij als werknemer in loondienst. Gemeenten zullen samen met zelfstandig ondernemers inventariseren of en zo ja, welke ondersteuning van de zelfstandig ondernemer nodig is. Dit kan bijvoorbeeld gaan om coaching, advies, bij- of omscholing en heroriëntatie.

Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal na Tozo 1 en/of 2

Zelfstandigen die als gevolg van de coronacrisis liquiditeitsproblemen hebben, kunnen ook in de vervolgregeling een lening aanvragen voor bedrijfskrediet. Hierbij geldt dat de lening voor de Tozo 1, Tozo 2 en de Tozo 3 gezamenlijk, een maximum kent van € 10.157,- euro.

Je kunt geen beroep doen op Tozo 3 lening voor bedrijfskapitaal als je surseance of faillissement hebt aangevraagd of verkregen voor jezelf, onderneming of één van de vennoten waarmee je samenwerkt.

Achtergrond wijzigingen Tozo 3

De Tozo is een bijstandsregeling, waarbij in beginsel bijstand is beperkt tot personen die niet over de middelen beschikken om in de noodzakelijke kosten van het bestaan te voorzien. Daarom ligt het voor de hand om bij het bepalen van het recht op Tozo naast het inkomen ook de beschikbare geldmiddelen te betrekken. Bij de invoering van Tozo 1 en 2 is om uitvoeringstechnische redenen de keuze gemaakt om het vermogen van de zelfstandige buiten beschouwing te laten bij het vaststellen van het recht op Tozo. Nu het beroep op de Tozo aanzienlijk is afgenomen, behoort invoering van een dergelijke toets inmiddels wel tot de voor gemeenten uitvoerbare mogelijkheden. Daardoor wordt de inzet van de Tozo gerichter en zal er minder oneigenlijk gebruik zijn. Daarnaast wordt een stap gezet naar toepassing van het reguliere bijstandsregime voor zelfstandig ondernemers, het Bbz.

Daarnaast vindt het kabinet het naarmate de crisis voortduurt van belang dat bedrijven en ondernemers zich schikken naar deze nieuwe economische situatie. Het kabinet wil ondernemers helpen zich aan te passen aan een veranderde samenleving en economie. Daarom geeft het kabinet een impuls aan de heroriëntatie van ondernemers.

De Tozo wordt verlengd tot 1 juli 2021. Dat betekent niet dat na die datum de ondersteuning voor zelfstandige ondernemers wegvalt. Het Bbz blijft als vangnet dienen voor de groep zelfstandigen.

Partnerinkomenstoets blijft van kracht

De partnerinkomenstoets wordt ook bij Tozo 3 uitgevoerd als je de aanvullende uitkering levensonderhoud aanvraagt. De partnerinkomenstoets houdt in dat het inkomen van de partner wordt meegeteld bij het bepalen van de hoogte van uitkering. Als het huishoudinkomen boven het sociaal minimum komt, kun je, net als bij Tozo 2 geen aanspraak maken op Tozo 3-uitkering levensonderhoud.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 26-05-2020

TOZO verlengd

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) krijgt een vervolg. De noodregeling voor zelfstandig ondernemers die eind mei afloopt, wordt met drie maanden verlengd tot eind augustus. Als je nu gebruik maakt van Tozo uitkering levensonderhoud kun je, als je aan de voorwaarden van de vervolgregeling voldoet de Tozo-uitkering verlengen. Ook zelfstandigen die nog geen gebruik hebben gemaakt van Tozo kunnen ondersteuning aanvragen als zij aan de voorwaarden voldoen:

Net als de Tozo 1 kent de ‘Tozo 2’ versoepelde voorwaarden ten opzichte van de reguliere bijstandsverlening voor zelfstandigen, waarop de regeling gebaseerd is:

 • Er geldt geen vermogenstoets;
 • Er wordt niet gekeken naar de levensvatbaarheid van de onderneming;
 • De kostendelersnorm wordt niet toegepast.

In tegenstelling tot de eerste regeling geldt voor Tozo 2 een partnerinkomenstoets bij de uitkering levensonderhoud. Bij Tozo 1 is dat niet het geval.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Corona-update 03-04-2020

Wat is de Tozo?

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van die maatregelen. De nieuwe tijdelijke regeling is gebaseerd op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Tozo of Bbz?

Zoals hierboven genoemd is de Tozo gebaseerd op de Bbz. Wil je gebruik maken van deze regeling vanwege de coronacrisis? Dan is de Tozo van toepassing en kun je het zien als een vervangende Bbz regeling die versoepeld is. Wat die versoepeling precies inhoudt, lees je hier.

Voor wie is de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers, waaronder ook zzp’ers die in de knel komen door de coronacrisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Een DGA komt ook in aanmerking voor de Tozo, mits de DGA alleen of samen met de andere DGA’s de meerderheid van de aandelen heeft (tenminste 51% of hoger).

Het kabinet doet een dringend beroep op zelfstandig ondernemers om alleen gebruik te maken van de regeling als dat echt nodig is. Zo voorkomen we misbruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering. Achteraf zal worden gecontroleerd. Gemeenten zijn verplicht om bij fraude de toegekende bijstand terug te vorderen en een boete op te leggen.

Welke eisen zijn er voor de aanvraag?

 • Gevestigde zelfstandigen, vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd;
 • Woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
 • Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
 • Het bedrijf of zelfstandig beroep wordt in Nederland uitgeoefend;
 • Voldoet aan wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
 • Is vóór 17 maart 2020, 18.45 uur gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
 • Woonachtig in de gemeente, waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Hoe verschilt de versoepelde regeling van de ‘normale’ Bbz?

 • De toets op levensvatbaarheid wordt niet toegepast, waardoor een snelle behandeling van aanvragen mogelijk is.
 • Binnen 4 weken wordt voor een periode van maximaal 3 maanden inkomensondersteuning voor levensonderhoud verstrekt. Gemeenten die ondernemers/zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.
 • De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de samenstelling van het huishouden en bedraagt maximaal €1.503,31 netto per maand. Deze versnelde procedure geldt ook voor aanvragen voor een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal 10.157 euro.
 • De inkomensondersteuning voor levensonderhoud hoeft later niet terugbetaald te worden. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal wordt de mogelijkheid tot uitstel van de aflossingsverplichting opgenomen.
 • Bij de verstrekking van een lening voor bedrijfskapitaal geldt een lager rentepercentage dan bij de normale Bbz.

Hoe lang is de Tozo geldig?

De regeling is vooralsnog voor 3 maanden en kent een looptijd tot 1 juni 2020. De regeling werkt terug tot 1 maart. Beoogd is daarmee de binnenkomst van de aanvragen te spreiden. Als aanvragen gespreid binnenkomen, ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks.

Ik heb samen met mijn partner een VOF, kunnen wij hier allebei aanspraak op doen?

Indien vennoten één huishouden vormen, kan er maximaal één aanvraag per huishouden gedaan worden. Als vennoten uit een VOF niet een gezamenlijk huishouden vormen, kan er per huishouden een aanvraag ingediend worden.

Hoe vraag je de Tozo aan?

Voor de aanvraag wordt het bestaande aanvraagformulier Bbz gebruikt. Dit dien je in bij je woongemeente, samen met een uittreksel uit het Handelsregister van KVK, kopieën van je identificatiebewijs, bankafschriften en de bestaande beschikkingen en brieven (als bijstand een Bbz aanvraag eerder is afgewezen bijvoorbeeld). Gemeenten proberen dit waar mogelijk digitaal te regelen.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) werkt nu aan de regeling (AMvB).

Let op: ondernemers moeten bij hun eigen gemeente informeren naar de precieze procedure. Veel gemeenten hebben een digitaal loket geopend waar je al informatie kunt krijgen. Ook zijn of komen er in grote steden als Utrecht, Amsterdam, Den Haag en Rotterdam fysieke noodloketten. In kleinere gemeenten zijn fysieke balies voor ondernemers nu niet of nauwelijks open. De digitale en telefonische bereikbaarheid is vaak verruimd. Kijk op de website van je gemeente. Op de homepage vind je meestal direct meer informatie.

Kan de gemeente al uitkeren op grond van de regeling?

Gemeenten kunnen aanvragen nu in behandeling nemen en beschikken. Gemeenten die zzp’ers alvast willen ondersteunen in afwachting van de nieuwe regeling, kunnen dit doen door het verlenen van een voorschot.

Hoeveel tijd heeft de gemeente nodig voor de behandeling van mijn aanvraag voor de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Streven is dat gemeenten zo veel mogelijk binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit komen en tot uitkering overgaan. Door grote drukte lukt dat mogelijk niet altijd. Dan kunnen gemeenten tot bevoorschotting overgaan.

Hoe kan het zijn dat er om zo veel informatie wordt gevraagd en alsnog naar een vermogens- en partner toets?

Gemeenten maken nu nog gebruik van het reguliere aanvraagformulier voor het aanvragen van bijstand voor zelfstandigen. Gemeenten moeten zich nog ‘inrichten’ op de Tozo en tot dat moment wordt de Bbz procedure gevolgd (Besluit bijstandverlening zelfstandigen). Het modelaanvraagformulier voor de TOZO wordt zo snel mogelijk met de gemeenten gedeeld.

Ik heb ook nog een baan in loondienst maar mijn omzet als zzp’er is helemaal weggevallen. Kan ik dan gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Dat hangt af van de hoogte van uw inkomen uit loondienst; de regeling is een aanvulling op het inkomen tot aan het sociaal minimum (bijstandsniveau).

Ik ben als zzp’er gevestigd in Nederland, maar ik woon over de grens. Kan ik gebruik maken van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?

Voor de tijdelijke regeling moet de woonplaats in Nederland zijn. Ondernemers die in België of Duitsland wonen, lijken in eerste instantie niet in aanmerking te komen.

Echter, momenteel onderzoekt het kabinet met spoed de mogelijkheden om deze ondernemers te ondersteunen. Daarbij wordt in ogenschouw genomen wat andere landen doen voor deze groep.

Ten aanzien van bijstand voor levensonderhoud geldt dat elke lidstaat de verplichting heeft om haar inwoners een dergelijke vorm van bijstand te verschaffen. Als een zelfstandige met een onderneming in Nederland in een andere lidstaat woonachtig is, kan deze in het woonland een beroep te doen op sociale bijstand.

Corona
Corona
Overzichtspagina

Overheidsinformatie over de TOZO

Meer informatie