CAO-akkoord gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten

CAO-akkoord gespecialiseerde detailhandel in bloemen en planten

7 mei 2018

Na een lang traject heeft VBW, mede namens CVAH (branchevereniging voor o.a. de ambulante bloemisten) met AVV (Alternatief Voor Vakbond) een akkoord voor een nieuwe, 2-jarige CAO, gesloten.

Inhoud afspraken
In de nieuwe CAO zijn er een aantal belangrijke afspraken voor de toekomst gemaakt, gebaseerd op twee uitgangspunten: de branche moet voldoende perspectief en nieuw elan bieden, tegelijkertijd moet de nieuwe CAO voor werkgevers ook betaalbaar zijn. Dit hebben we bereikt middels een aantal groepen van afspraken:

 • Salarisgebouw en beloningsontwikkeling
 • Toeslagen
 • Overige zaken
De hoofdpunten worden hieronder nader uitgewerkt. Voor de complete meer informatie en de letterlijke tekst van het onderhandelaarsakkoord, klik hier.


Salarisgebouw en beloningontwikkeling: meer perspectief en toch betaalbaar
De CAO kent vanuit de huidige situatie 6 functiegroepen (A t/m F), ieder met zijn eigen taakinvulling en verantwoordelijkheden. In de afgelopen jaren heeft de ontwikkeling van het minimumloon een dermate invloed gehad, dat er onvoldoende onderscheid in beloning tussen functies was ontstaan. Het salarisgebouw had op een aantal revisie nodig had. Daarnaast concludeerden partijen ook dat er meer perspectief in het salarisgebouw zou mogen komen, allereerst via een 38-urige werkweek (ipv een 36-urige werkweek), maar ook via een groei van prestatiebeloningsruimte van 3%. Met een 38-urige werkweek wordt bereikt dat medewerkers meer uren kunnen worden aangeboden, daarnaast biedt het de branche de gelegenheid om in een snel groeiende concurrentie om de medewerkers de vraag naar goede vakkrachten zo goed mogelijk in te vullen. Dit, samen met andere maatregelen, heeft geleid, tot een nieuw loongebouw, met de volgende ingrediënten:

 • Het salarisgebouw baseren op een full-time arbeidsduur van 38 uur per week;
 • Herstructurering van de salarisgroepen B, C, D, E en F en de daarin genoemde prestatieperiodieken, leidend tot een aantoonbaar beloningsverschil tussen de functiegroepen; functiegroep blijft op het minimumloonnivo (38 uur per week);
 • Extra prestatiebeloningsruimte in de functies B, C, D, E en F van 3%, met daarbij een andere verdeling van de groei via meer treden;
 • De waarde van 4 vrije dagen (1,52%) wordt ingepast in het loongebouw;
 • Halfjaarlijkse beloningsontwikkeling van de salaristabel (per 1 januari en per 1 juli in deze CAO-periode) die gelijk is aan de ontwikkeling van het minimumloon, met een minimum van 0,5% en een maximum van 0,8%; de ontwikkeling van de bovenschaalse salarissen wordt beperkt tot de ontwikkeling van het desbetreffende deel van de salaristabel;
 • In december 2018 ontvangen de medewerkers een eenmalige uitkering van 0,5% over het in 2018 genoten salaris;

Bovengenoemde uitgangspunten leiden tot de nieuwe, overeengekomen loontabel, waarin genoemde uitgangspunten, inclusief de verhoging van de salarissen van 0,8% per 1 januari 2018 zijn verwerkt.

Maandloontabel 1 januari 2018, 38 uur per week, incl. 0,8% per 1-1-2018 en 4 vrije dagen (1,52%)


Uurloontabel 1 januari 2018
, 38 uur per week, incl. 0,8% per 1-1-2018 en 4 vrije dagen (1,52%)


Aanvullende opmerkingen salarisgebouw en beloningsontwikkeling:

 • In de tabel is het salaris voor functiegroep A, door de invoering van de 38-urige werkweek, ca. 5% lager geworden; huidige medewerkers in groep A moeten hiervoor uiteraard gecompenseerd worden;
 • In de loontabel is de waarde van 4 vrije dagen (1,52%) verdisconteerd; mocht een medewerker toch liever de 4 (of een ander aantal) vrije dagen behouden, dan kunnen deze “teruggekocht” worden en zal het salaris worden verlaagd, waarbij het salaris niet onder het minimumnivo mag terechtkomen;
 • Ingangsdatum van deze nieuwe tabel is 1 januari 2018, er zal dus met terugwerkende kracht het nodige gecorrigeerd moeten worden;
 • Medewerkers zijn op geen enkele manier verplicht om meer dan het huidig aantal uren te gaan werken, wel kan op basis van deze CAO de mogelijkheid worden geboden;
 • Voor alle details en werkwijze verwijzen we naar het uitgewerkte onderhandelingsakkoord.
 • Via www.VBW.nukomt er een rekenmodule beschikbaar om huidige salaris om te rekenen naar de nieuwe structuur.

Toeslagen: naar een vast en duidelijk stramien en “boter bij de vis”
In de huidige CAO was een ingewikkelde systematiek van toeslagen voor m.n. werken op zondag opgenomen. Deze systematiek bleek in de praktijk onvoldoende goed te werken. Daarom is besloten de systematiek te vereenvoudigen en tegelijkertijd een aantal andere zaken ook door te voeren:

 • Toeslag werken op zon- en feestdagen: Bij deze nieuwe CAO is afgesproken dat de huidige systematiek (via Flexcomponent) wordt vervangen door een directe en duidelijke toeslag: voor werken op zondagen wordt een toeslag van 30% uitgekeerd en deze wordt maandelijks uitgekeerd; daarnaast wordt voor het werken op Hemelvaartsdag en Koningsdag ook een toeslag van 30% uitgekeerd, voor werken op overige feestdagen (zoals genoemd in de CAO) blijft de huidige toeslag van 100% gehandhaafd. Een medewerker kan overigens niet verplicht worden om op een zon- en feestdag te werken.
 • Toeslag werken in de nacht: Werk je regelmatig ’s nachts, dan kun je met je werkgever afspreken dat een deel van je nachttoeslag in het basisuurloon wordt opgenomen. De resterende nachttoeslag blijft in dat geval minimaal 25%.
 • Geen afwijkend beleid meer voor stations/luchthavenbloemisten: In de huidige CAO was er m.b.t. toeslagen (zondag/feestdag/nachttoeslag tussen 6-7 uur) nog een onderscheid voor werknemers van bloemisten op stations/luchthavens in vergelijking met overige bloemisten. Dat onderscheid is met deze nieuwe CAO opgeheven, waarbij huidige medewerkers van stations/luchthavens indien van toepassing hiervoor wel gecompenseerd moeten worden volgens de afgesproken methodiek.

Aanvullende opmerkingen toeslagen:

 • De ingangsdatum van wijzigingen van deze toeslagen in 1 juli 2018. Tot en met 30 juni gelden dus de regels uit de huidige CAO;
 • Voor alle details verwijzen we naar het uitgewerkte onderhandelingsakkoord.

Overige zaken:
In aanvulling op de gemaakte afspraken op gebied van salarisgebouw, loonontwikkeling en toeslagen zijn ook de volgende afspraken gemaakt:

 • Werkweek en vrije dagen:
  • De full-time werkweek is aangepast naar 38 uur per week;
  • De waarde van vier bovenwettelijke vrije dagen zijn verwerkt in de loontabel, waardoor de medewerker 20 vrije dagen overhoudt; als de medewerker ervoor kiest om de bovenwettelijke dagen alsnog vrij te willen zijn, wordt het salaris hiervoor naar beneden bijgesteld;
  • Medewerkers hebben recht om (op eigen verzoek) in het weekend ten minste 1 dag niet te worden ingeroosterd;
  • Medewerkers die wekelijks minimaal 36 uur werken, hebben in principe het recht op twee aaneengesloten vrije dagen, mits de bedrijfsvoering dit toelaat;
 • Persoonlijk scholingsbudget: Om medewerkers de gelegenheid te bieden zich verder vakmatig te scholen, wordt bij een full-time dienstverband jaarlijks twee dagen (15,2 uur) scholingsverlof aangeboden; parttimers hebben naar rato recht op dit studieverlof, met een minimum van twee dagdelen (7,6 uur); e.e.a. is gerelateerd aan het jaargesprek en het opleidingsprogramma van het Sociaal Fonds;
 • Uitbreiding buitengewoon verlof overlijden (aangehuwde) kinderen: Het buitengewoon verlof bij overlijden van een (aangehuwd) kind is van de sterfdag tot en met de dag van de uitvaart, met een maximum van 6 werkdagen.
 • Regeling vergoeding materialen praktijkopdrachten: De werkgever stelt aan BOL-leerlingen een budget (in natura) t.w.v. € 15,--/week beschikbaar, ten einde de leerling in staat te stellen de praktijkopdrachten op het leerbedrijf en op school te kunnen uitvoeren.
 • Looptijd: Voor deze nieuwe CAO is een looptijd van 2 jaar afgesproken, van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2019; alle gemaakte afspraken gaan in per 1 januari 2018, m.u.v. de afspraken op gebied van toeslagen, deze gaan in per 1 juli 2018.
 • Algemeen verbindend verklaring: De minister van SZW wordt verzocht deze CAO algemeen verbindend te verklaren, waardoor alle werkgevers in de bloemendetailhandel zich aan deze CAO moeten houden.

Ook hierbij geldt, dat alle details compleet zijn uitgewerkt in het onderhandelingsakkoord.

Conclusie:
VBW denkt dat met deze ingrediënten er een mooie, toekomstgerichte en betaalbare CAO is gesloten. Met name het salarisgebouw heeft veel tijd gekost, maar het resultaat is toekomstgericht salarisgebouw met een beperkte gemiddelde kostenverhoging van nog geen procent aan stijging. De daarnaast afgesproken methodiek van halfjaarlijkse loonontwikkeling en de extra prestatieperiodiekenruimte op basis van meer stappen, leidt tot perspectief. Het salarisgebouw is daarmee toekomstbestendig, maar zeker ook concurrerend in de detailhandel. Middels de aanpassingen van de toeslagen en de overige zaken hebben we een passend totaal-pakket van maatregelen voor een gezonde branche, die ook aantrekkelijk is voor nieuwe mensen.

Bekijk de details uit het onderhandelaarsakkoord