CAO gespecialiseerde bloemendetailhandel

Eind februari 2020 hebben VBW en AVV een nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO voor de gespecialiseerde bloemendetailhandel gesloten. De ingangsdatum van deze nieuwe CAO is 1 januari 2020. De echte effecten van de gemaakte afspraken zullen merkbaar gaan worden vanaf 1 juli 2020, omdat dan de loontabel verandert. Overige belangrijke afspraken betreffen vooral de periode vanaf 1 januari 2021 en verder.

Toekomstgerichte CAO

Met het sluiten van deze nieuwe CAO hebben AVV en VBW vooral beoogd aan te sluiten bij de beperkte mogelijkheden in de branche in combinatie met de ambitie om in te spelen op toekomstige ontwikkelingen van de branche en de medewerker. Dit resulteert in een pakket van toekomstgerichte arbeidsvoorwaarden.

VBW en AVV hebben over navolgende hoofdthema’s afspraken gemaakt:

1. Looptijd cao:

De looptijd is van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022.

2. Studiebudget:

Per 1-1-2021 heeft iedere medewerker recht op een studiebudget van 0,5% van het jaarinkomen.

3. Invoering tegemoetkoming reiskosten woon-werkverkeer:

Per 1-1-2021 ontvangen medewerkers een reiskostenvergoeding van € 0,15/km vanaf de 11e kilometer (enkele reis).

4. Aanpassing salarisschalen, inkomensontwikkeling:

Algemeen: ieder half jaar wordt het loongebouw herzien en aangepast met de procentuele stijging van het minimumloon; daarnaast zullen tussentijds ook 2x een eenmalige uitkering worden toegepast.
Per 1 juli 2020: de salaristabel wordt aangepast met de nog toe te kennen salarisstijging van 1,1% van 1 januari j.l. (m.u.v. groep A), de salarisstijging per 1 juli 2020 van 1,6% en een kleine correctie van de salaristabel i.v.m. oplossing van een pensioendiscussie (variërend % van 0 tot 0,8%).

5. Normale arbeidsduur:

Vanaf 1 januari 2021 wordt de normale arbeidsduur in de branche een 40-urige werkweek.

6. Overige zaken (per 1 januari 2020):

  • Voor de verdeling van de pensioenpremie werkgevers/werknemers sluiten we aan bij de “normale” verdeling van de pensioenlasten, met verwijzing naar Pensioenfondsdetailhandel;
  • Afspraken m.b.t. overwerk/jaarurenmodel worden WAB-proof gemaakt (waardoor we voorkomen dat ook voor vaste medewerkers een extra WW-toeslag van 5% zou worden opgelegd);
  • Er komt een voorlichtings-/promotiecampagne voor veilig en gezond werken;
  • Tegemoetkoming stagematerialen BOL/BBL-leerlingen wordt per 1 januari 2020 € 30,--/week (verkoopwaarde incl. BTW);
  • We streven naar betere naleving van de CAO in de bedrijven, met de extra mogelijkheid om “misstanden” beter te kunnen melden.

7. Algemeen verbindend verklaring

Uiteraard willen we bereiken dat de nieuwe arbeidsvoorwaarden-CAO van toepassing is voor alle bedrijven en alle medewerkers in de branche.

Voor alle details van de nieuwe CAO verwijzen we naar onderstaande extra informatie.

Ondersteunende informatie

VBW zorgt ervoor dat je deze CAO zo goed en gemakkelijk mogelijk kan toepassen. Daarvoor hebben we de volgende ondersteunende informatie.

  • CAO-akkoord: allereerst verwijzen we voor de details van de gemaakte afspraken naar het opgestelde CAO-akkoord. Bekijk hier het CAO-akkoord.
  • Nieuwe loontabellen: uiteraard is ook de maandloon/uurloontabel per 1-7-2020 beschikbaar. Download hier de nieuwe loontabellen.
  • CAO-boekje: daarbij bieden we de CAO-tekst ook in een handzaam boekje, dat je op korte termijn zal ontvangen. Klik hier voor een digitale versie van het boekje.
  • Handig rekenhulpmiddel: berekening van de lonen per 1-7-2020: afgesproken is dat per 1-7-2020 de loontabel op basis van 3 zaken zal worden aangepast. Uitgangspunt daarbij is dat de stijging van de lonen alleen over het tabel-gedeelte gaat, als een medewerker meer dan het loon uit de tabel verdient hoeft alleen het tabelgedeelte te worden verhoogd. Hiervoor hebben we weer de handige rekenhulp beschikbaar waarmee je (of je accountant/salarisbedrijf) de nieuwe lonen per 1-7-2020 gemakkelijk kan berekenen. Klik hier voor de rekentool.
  • CAO-helpdesk: voor al je vragen kan je terecht bij de CAO-helpdesk, 0318 - 527568 (keuze 1) of via juridisch@vbw.nu

Coronacrisis

Naar aanleiding van het uitbreken van de coronacrisis is VBW opnieuw het gesprek aangegaan met de vakbond AVV. We zien nu in veel gevallen een positieve omzetontwikkeling. Om die reden is afgesproken de veranderingen in de CAO per 1 juli 2020 ‘gewoon’ door te zetten. Het is echter moeilijk te voorspellen welke economische gevolgen er nog gaan komen. Er is daarom dan ook afgesproken dat in het najaar er een vervolgoverleg zal komen, om op grond van de ontwikkelingen dan te besluiten of de vervolgstappen in de CAO gezet kunnen worden.

Voor meer/actuele informatie

Op onze website vindt je alle informatie, cao-teksten, loontabel maar ook de meest recente ontwikkelingen. Heb je vragen over de toepassing van de CAO? Dan kan je ook bellen met de CAO-Helpdesk, 0318 – 527568 (keuze 1).

Bekijk de vernieuwde loontabellen
Bekijk de vernieuwde loontabellen
Meer informatie over de CAO?

Meer informatie over de CAO?