Payroll op de tocht

Tot 1 januari 2020 werd een payrollovereenkomst nog gezien als een uitzendovereenkomst. De payroll-overeenkomst viel onder de CAO van de Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU). Met de komst van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is dit veranderd en heeft ook de payrollovereenkomst een eigen definitie in het Burgerlijk Wetboek en heeft deze afscheiding gevolgen voor alle partijen.

Volgens de nieuwe definitie (art. 7:692 BW) is er sprake van een payrollovereenkomst als voldaan wordt aan twee voorwaarden:

  • De inlener moet zelf de arbeidskracht hebben aangedragen en het payrollbedrijf vervult geen allocatiefunctie op de arbeidsmarkt.
  • Ook moet er sprake zijn van exclusiviteit. Dit houdt in dat de arbeidskracht alleen met toestemming van de inlener elders dan bij de inlener mag worden geplaatst.

Uitzendbeding

Veel toenmalige payrollovereenkomsten bevatten, net als uitzendovereenkomsten, het (tijdelijke) uitzendbeding. Dit uitzendbeding houdt in dat de arbeidsovereenkomst zonder opzegging kan worden beëindigd, eenvoudigweg doordat de arbeidskracht op verzoek van de inlener niet meer wordt ingezet. De overheid wilde af van dit flexibele karakter van de payrollovereenkomst en heeft het voor de arbeidskracht opgenomen. Vanaf 1januari 2020 kan het uitzendbeding dan ook niet meer worden opgenomen in een payrollovereenkomst en gaan de regels rondom opzegging gelden.

Maatregelen in het voordeel van de arbeidskracht

In feite vervult een payroller in de praktijk eenzelfde functie als een ‘gewone’ werknemer van de inlener. De overheid trekt de rechtspositie en de beloning van de payroller gelijk met die van de ‘gewone’ werknemers. Via de WAB heeft zij in dat kader daarom in het voordeel van de arbeidskracht nog meer maatregelen getroffen.

  1. Zo geldt ook voor de payroller de ketenregeling (veelal de wettelijke), zoals deze voor de werknemers van de inlener al geldt. Nu nog ontstaat voor payroller pas na 6 arbeidsovereenkomsten of na 5,5 jaar een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dit wordt teruggebracht naar 3 overeenkomsten en 3 jaar.
  2. De payroller heeft recht op alle arbeidsvoorwaarden die de inlener op zijn eigen werknemers toepast, zoals een 13e maand, vakantiedagen, verlofregelingen etc.
  3. De payroller zal op termijn ook recht hebben op een adequaat pensioen. De regels hiervoor moeten nog worden uitgewerkt.

Voor alle lopende payrollovereenkomsten geldt overgangsrecht, maar alleen met betrekking tot de rechtspositie. De wijzigingen in de beloning moeten per 1 januari 2020 zijn doorgevoerd. Op tijdelijke overeenkomsten die in 2020 aflopen is daarentegen niet meteen de wettelijke ketenregeling van toepassing. De overeenkomsten lopen af en er is een keuzemoment.

Vanwege de nieuwe regels is besloten dat de payrollovereenkomsten per 1 januari 2020 niet meer onder de ABU-CAO vallen.

Verder is het afwachten hoe de payrollmarkt op deze ontwikkelingen gaat reageren. Voor de opdrachtgever (inlener) levert het payrollen weinig voordeel meer op en de risico’s voor de payrollbedrijven worden groter. De arbeidskracht zelf lijkt erop vooruit te gaan.

Vragen?
Heb je nog vragen naar aanleiding van het voorgaande dan kun je contact opnemen met VBW Juridische Dienst. Wij zijn op werkdagen telefonisch te bereiken van 08.30 - 13.00 uur op het nummer 0318 - 527 568 keuze 2, gedurende de hele dag zijn wij tevens per e-mail bereikbaar juridisch@vbw.nu

Overzicht wijzigingen WAB
VBW Juridische dienst
VBW Juridische dienst
Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen