Is het nodig een werknemer te ontslaan?

Als jij en je werknemer het eens zijn over het ontslag, dan kun je met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Als jullie het niet eens zijn over het ontslag en jij toch tot ontslag wilt overgaan, dan kun je kiezen uit een ontbindingsprocedure bij de kantonrechter of een ontslagaanvraag bij UWV.

Houd, indien mogelijk, een exitgesprek

Afscheid nemen van een medewerker kan vrijwillig gebeuren maar ook een nodig zijn. Het is in elk geval vaak lastig, voor jezelf en voor de overige medewerkers. We raden aan om als het mogelijk is een exitgesprek te houden om te leren wat binnen het bedrijf beter zou kunnen. De informatie kan worden gebruikt om bepaalde zaken bij te stellen.

Hoe gaat een ontslagaanvraag bij het UWV?

Een ontslagaanvraag bij UWV dien je in via het online werkportaal. UWV kan je informeren over wat er in de ontslagaanvraag moet staan. Na ontvangst van de ontslagaanvraag vraagt UWV om een schriftelijke reactie van de werknemer. In de regel neemt UWV dan na vier tot zes weken een beslissing. Alle informatie over de ontslagprocedure vind je bij UWV.

Heb je als werkgever toestemming om de werknemer te ontslaan? Doe dit dan binnen acht weken nadat je toestemming hebt gekregen. Houdt hierbij rekening met de opzegtermijn, en met een eventueel opzegverbod.

Hoe gaat ontbinding via de kantonrechter?

De arbeidsovereenkomst kan ook worden beëindigd door ontbinding te vragen bij de kantonrechter. Hiervoor zal je een verzoekschrift moeten indienen bij de kantonrechter waarin je de reden van het ontslag onderbouwt. Als partijen het met elkaar eens zijn, wordt de arbeidsovereenkomst doorgaans beëindigd via een beëindigingsovereenkomst.

Is de werknemer het echter niet eens met (de reden van) het ontbindingsverzoek, dan zal de kantonrechter toetsen of de aangevoerde reden voldoende grond oplevert om tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan. Bij de ontbinding van de arbeidsovereenkomst kan de kantonrechter een door de werkgever te betalen vergoeding vaststellen en toekennen aan de werknemer.

Zijn jij en je werknemer het eens over (de reden van) het ontbindingsverzoek en de eventuele vergoeding, dan kun je de kantonrechter verzoeken de zaak niet inhoudelijk te beoordelen en tot een zogeheten formele ontbinding van de arbeidsovereenkomst over te gaan.

Mijn werknemer neemt zelf ontslag. Wat nu?

Uiteraard kan de werknemer ook zelf ontslag nemen. Hoe gaat dat in zijn werk en waar moet je aan denken?

Tenzij je hierover iets in de arbeidsovereenkomst hebt opgenomen, is ontslag door de werknemer vormvrij. De werknemer kan jou heel eenvoudig mondeling meedelen te willen stoppen. Maar hoe ga je vervolgens te werk?

  • Vraag aan je werknemer of zij/hij de opzegging op schrift wil stellen en daarbij wil aangeven per wanneer zij/hij wil stoppen.
  • Stel de opzegtermijn vast. Deze is meestal één (kalender)maand. Als er halverwege de maand wordt opgezegd, eindigt de arbeidsovereenkomst in principe op de laatste dag van de daaropvolgende maand. 
  • In het geval je werknemer per direct uit dienst wil, hoef je daar niet per se mee in te stemmen en kun je hem/haar aan de opzegtermijn houden. Bedenk of je hem/haar nog nodig hebt en of je hem/haar nog door wel wil laten werken. 
  • Samen overleg je wanneer de arbeidsovereenkomst zal eindigen, of en hoeveel vakantiedagen er nog zullen worden opgenomen/over zijn en wanneer de laatste werkdag zal zijn. 
  • Tot slot bevestig je alles schriftelijk naar de werknemer toe. 

Let op!
Het is belangrijk dat de werknemer die zelf ontslag neemt, weet wat hij/zij doet en wat de gevolgen zijn. De werknemer zal geen recht hebben op een uitkering en kan ook geen aanspraak maken op de transitievergoeding. Vergewis je ervan dat werknemer daarvan op de hoogte is en bespreek dat. Vermeld het ook in de bevestigingsbrief. 

Meer informatie over de verschillende ontslagprocedures vind je hier
Meer informatie over de verschillende ontslagprocedures vind je hier
VBW Juridische dienst

Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen

VBW Juridische dienst