Arbeidsovereenkomsten

Belangrijke afspraken die je met een ander maakt, kun je in een overeenkomst (of contract) vastleggen. Wanneer je een medewerker in dienst neemt, ben je verplicht om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in een contract voor bepaalde of onbepaalde tijd.

VBW heeft formats voor overeenkomsten opgesteld, die je als lid gratis mag gebruiken. Ze zijn hiernaast/onder te downloaden. Op deze concept-arbeidsovereenkomsten is de cao van toepassing.

Overeenkomst met zzp’er/freelancer

Schakel jij freelancers of zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel) in voor opdrachten? Wees er dan zeker van dat de belastingdienst de inzet van deze persoon niet ziet als een verkapt loondienstverband zodat je achteraf loonheffing moet inhouden en betalen. De gespecificeerde VBW-modelovereenkomst geeft je meer duidelijkheid en zekerheid.

Wet DBA en modelovereenkomsten

De wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) vervangt sinds 2016 de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie). De wet DBA is er om duidelijkheid te geven over de arbeidsrelatie die jullie aangaan. De wet DBA heeft helaas niet de duidelijkheid gebracht die er van verwacht werd. De wet is en blijft van kracht, maar wordt tot 1 januari 2021 niet volledig gehandhaafd. Ondertussen wordt gewerkt aan nieuwe regelgeving. Deze nieuwe regelgeving wordt niet voor 2021 verwacht.

Wel of geen modelovereenkomst?

Het is uiteraard niet verplicht om een modelovereenkomst te gebruiken. Als opdrachtgever kun je er wel om vragen. Zolang je volgens deze modelovereenkomst werkt, weet je zeker dat je geen loonheffingen hoeft in te houden, want er is geen sprake van loondienst. Welke bepalingen daarbij een rol spelen, lees je hieronder.

Wel of geen dienstbetrekking?

Waar moet je op letten bij het bepalen of een overeenkomst leidt tot een echte dienstbetrekking? VBW zette de belangrijkste criteria op een rijtje aan de hand van drie eisen waarbij opdrachtnemer staat voor freelancer of zzp’er.

1. Verplichting van de opdrachtnemer om voor de opdrachtgever te werken

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel "geen dienstbetrekking":

 • De opdrachtnemer kan zich laten vervangen, zonder dat de opdrachtgever daar iets over te zeggen heeft.
 • De opdrachtnemer kan zich vrij laten vervangen, maar blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit van het werk en voor het naleven van de afspraken.
 • De opdrachtnemer meldt de opdrachtgever wie de werkzaamheden uitvoert, ook als dit tijdens de looptijd van de overeenkomst verandert. De opdrachtgever heeft niet het recht vervangers te weigeren, anders dan op grond van objectieve kwalificaties, zoals relevante diploma's en certificaten. Deze objectieve kwalificaties zijn door de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald voordat de opdracht aangenomen wordt en zijn toegevoegd aan de overeenkomst.
2. Verplichting van de opdrachtgever om de opdrachtnemer voor het werk te betalen

De volgende voorbeeldbepaling draagt bij aan het oordeel 'geen dienstbetrekking':

 • De opdrachtnemer krijgt alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten.
3. Gezagsverhouding tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel "geen dienstbetrekking":

 • De opdrachtnemer is vrij om de concrete inhoud van het werk te bepalen en op zijn manier het werk uit te voeren.
 • De opdrachtnemer voert de werkzaamheden die in de overeenkomst staan, geheel zelfstandig uit.
 • De opdrachtgever mag geen leiding geven of toezicht houden op het werk van de opdrachtnemer.
Andere bepalingen die een rol spelen bij de beoordeling

De volgende voorbeeldbepalingen dragen bij aan het oordeel "geen dienstbetrekking":

 • De opdrachtnemer en de opdrachtgever zijn niet van plan een arbeidsovereenkomst volgens de wet aan te gaan en willen alleen een contract afsluiten op basis van de overeenkomst van opdracht volgens het Burgerlijk Wetboek.
 • De opdrachtnemer neemt klachten van derden over zichzelf en zijn werk zelf in behandeling.
 • De opdrachtnemer zorgt zelf voor gereedschappen, hulpmiddelen en materialen en betaalt daar ook zelf voor.
 • Als de opdrachtnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet op tijd kan nakomen, of de uitgevoerde opdracht voldoet niet aan de overeengekomen eisen, dan neemt hij de herstelkosten voor eigen rekening.
 • In de overeenkomst hebben de opdrachtgever en opdrachtnemer bepaald wanneer de opdracht afgerond en opgeleverd wordt.
 • De opdrachtnemer heeft de huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten die voortkomen uit zijn werkzaamheden. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht de resultaten van zijn werkzaamheden eenmaal te gebruiken voor het doel waarvoor hij de werkzaamheden heeft uitgevoerd.
 • De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle schade die de opdrachtgever heeft opgelopen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. Deze schade kan door hemzelf of door hem ingeschakelde derden zijn veroorzaakt.
Formats downloaden

Arbeidsovereenkomsten

Formats downloaden

VBW Juridische dienst

Gratis helpdesk voor eerstelijns juridische vragen

VBW Juridische dienst