3. Regelgeving

Identificatieplicht (artikel 23 lid 2 Wet op de Identificatieplicht)

Het stagebedrijf is verplicht om bij de start van een stage de identiteit van de stagiair vast te stellen aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Daarnaast is een stagiair altijd verplicht om een identiteitsbewijs bij zich te hebben op zijn stageplek.

Werktijden (Arbeidstijdenwet/-besluit)

Je maakt met de stagiair afspraken over de werktijden. Leg deze werktijden vast en controleer of de stagiair vanuit de opleiding aan een minimaal aantal uren moet voldoen.

Is de stagiair jonger dan 18 jaar dan gelden er wel speciale regels. Voor onze branche zijn de navolgende van belang:

  • Jongeren onder de 18 jaar mogen niet werken tussen 23.00 en 6.00 uur.
  • De jeugdige werknemer heeft een onafgebroken rusttijd van ten minste 12 uren in elke aaneengesloten periode van 24 uren.
  • Deze jongeren mogen niet meer dan 9 uur per dienst werken, niet meer dan 45 uur per week en niet meer dan 160 uur per 4 weken.
  • Bij een werktijd van meer dan 4,5 uur heeft de jongere werknemer recht op een aaneengesloten pauze van een half uur.

Voor stagiaires van 18 jaar en ouder gelden dezelfde regels als voor de ‘gewone werknemer’. Hetgeen hierover in hoofdstuk 6 van de CAO is opgenomen, is van toepassing.

Let op! Voor stagiaires/kinderen onder de 16 jaar gelden weer strengere regels.

Veiligheid (Arbeidsomstandighedenwet/-besluit)

Ten behoeve van een veilige werkomgeving worden bepaalde eisen gesteld aan de werkgever. Arbeidsmiddelen zoals gereedschappen en machines moeten bijvoorbeeld veilig zijn. Indien werkzaamheden worden verricht door werknemers (en ook stagiaires) jonger dan 18 jaar, is de werkgever in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) verplicht bijzondere aandacht te besteden aan:

  • de uitrusting en inrichting van de arbeidsplaats;
  • de aard, de mate en de duur van blootstelling aan (gevaarlijke) stoffen en fysische factoren;
  • de keuze en het gebruik van arbeidsmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen;
  • het geheel aan werkzaamheden en de inrichting en organisatie daarvan;
  • het opleidingsniveau van de jeugdige werknemer en de te geven voorlichting.
  • de specifieke gevaren als het gevolg van een gebrek aan werkervaring, het niet kunnen inschatten van gevaren en het niet voltooid zijn van de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van de jeugdige werknemer.

In het kader van de veiligheid is de RI&E van groot belang. Met het aannemen van een stagiaire dient deze geüpdatet te worden. Relevante informatie dient vooraf aan het opleidingsinstituut te worden verstrekt, zodat eventuele risico’s tijdig bekend zijn. Meer info over het opstellen van een RI&E klik hier.

Deze groep jongeren mogen niet werken met giftige stoffen of in een lawaaiige omgeving. Indien noodzakelijk dien je, voorzien van een goede instructie, persoonlijke beschermingsmiddelen te verstrekken.

Indien blijkt dat werkzaamheden worden verricht waaraan specifieke gevaren zijn verbonden, moet er op de werkvloer voldoende deskundig toezicht aanwezig zijn om arbeidsongevallen te voorkomen. Denk hierbij aan het gebruik van messen en machines.

Begeleiden en toezicht houden is maatwerk en moet intensiever zijn naarmate de stagiair jonger is en het werk gevaarlijker wordt. Begeleiders zullen regelmatig, in het begin bij elke opdracht, bij de stagiair moeten nagaan of instructies zijn begrepen en ook worden opgevolgd.

Als er voor de werkplek persoonlijke beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn, dien je deze, voorzien van goede instructies, te verstrekken.

Let op! Voor kinderen onder de 16 jaar gelden weer strengere regels.

Klik hier om weer naar de informatiepagina Richtlijnen Stage terug te keren.